DSP104 Perifērijas ierīces (pamatkurss)

Kods DSP104
Nosaukums Perifērijas ierīces (pamatkurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Mācībspēks Agris Ņikitenko, Valdis Andersons, Sergejs Sereda
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tikai risināmo uzdevumu prasībām atbilstošu perifērijas ierīču izvēle un pareizs to pielietojums var nodrošināt sekmīgu informācijas apstrādes sistēmas darbu. Konkrētu tehnoloģiju un risinājumu izvēle, to pielietojuma efektivitātes izvērtējums iespējams tikai balstoties uz attiecīgām zināšanām par šo ierīču uzbūvi un darbību..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai nodrošinātu funkcionāli un ekonomiski pamatotu perifērijas ierīču izvēli, tehniski pareizu to pielietojumu un ekspluatācijas organizāciju. Tas iespējams, bāzējoties uz zināšanām par mūsdienu informācijas apstrādes sistēmās pielietoto ierīču klāstu, to darbības pamatprincipiem, izmantotajiem interfeisiem, tehnoloģijām un attīstības tendencēm. Priekšmeta apguves rezultātā students gūst zināšanas par dažādiem perifērijas ierīču pielietojuma aspektiem, spēj piedalīties esošo risinājumu izvērtējumā un piedalīties tehniski –ekonomiski pamatotu rekomendāciju izstrādē šo ierīču kompleksa turpmākajai attīstībai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast perifērijas ierīču vietu datu apstrādes sistēmās - Kontroldarbs
Priekšstata iegūšana par ar to pielietojumu saistītajiem uzdevumiem un „labās prakses” ieteikumiem to risināšanā - Kontroldarbs, jautājumi eksāmenā.
Informācijas iegūšana par perspektīvajām tehnoloģijām un to iespējām - Kontroldarbs, jautājumi eksāmenā.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas par datorsistēmu uzbūvi, datoru arhitektūru, informācijas ievades – izvades organizāciju

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
90.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RDKD0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. A.Ņikitenko Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-541 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. A.Ņikitenko Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-541 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
CDKD0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:30 - 12:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]