DIP513 Programmatūras drošuma teorija

Kods DIP513
Nosaukums Programmatūras drošuma teorija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Larisa Zaiceva
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Drošuma (uzticamības) jēdziens. Defekti, kļūmes un kļūdas. Aparatūras un programmatūras drošums. Programmatūras drošumu ietekmējošie faktori. Programmatūras drošuma inženierija. Drošuma metrikas. Drošuma modeļu klasifikācija. Analītiskie, empīriskie, teksta u.c. drošuma modeļi. Programmatūras drošuma nodrošināšanas, novērtēšanas un palielināšanas metodes. CASE rīki drošuma novērtēšanai un analīzei..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sagatavot studentus programmatūras sistēmu drošuma novērtēšanai un nodrošināšanai, lietojot dažādus drošuma modeļus un metodes. Uzdevumi: 1) aplūkot programmatūras drošuma rādītājus, metrikas, modeļus un novērtēšanas metodes ; 2) sagatavot studentus praktiski lietot iegūtās zināšanas pētnieciskajā darbā un programmatūras sistēmu drošuma novērtēšanai un nodrošināšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina programmatūras drošuma inženierijas procesu un pamata aktivitātes, atteiču rašanas iemeslus, drošuma metrikas un modeļus, programmatūras drošuma nodrošināšanas, novērtēšanas un palielināšanas metodes. - Nokārtots eksāmens, par kuru iegūta pozitīvā atzīme.
Spēj atklāt, analizēt un novērtēt defektus, kļūmes un kļūdas programmatūrā, lietojot piemērotus rīkus. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1. laboratorijas darbu.
Spēj praktiski realizēt dažādus programmatūras drošuma modeļus un novērtēt izstrādātā rīka uzticamību, lietojot dažādas metodes un rīkus. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2. laboratorijas darbu.
Spēj izvēlēties piemērotu drošuma modeļi, testēšanas gaitā savākt drošuma novērtēšanai nepieciešamos datus, veikt drošuma novērtēšanu un pie nepieciešamības arī drošuma palielināšanu. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 3. laboratorijas darbu.
Priekšzināšanas atbilstoši akadēmiskā maģistra 1. kursa studiju programmai

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RDMD0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Profesors L.Zaiceva Sētas 1 (Meža 1/3)-503a 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors L.Zaiceva Sētas 1 (Meža 1/3)-503a 5 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]