DIP404 Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi

Kods DIP404
Nosaukums Programmatūras izveides tehnoloģiskie līdzekļi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Marina Uhanova, Larisa Zaiceva, Natālija Prokofjeva
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Programmatūras izveides posmi, vides un rīki. Datorsistēmu resursi. Programmu struktūra. Bibliotēkas. Datu un atmiņas struktūra, tās vadība. Datu pārraides interfeisi. Virtuālā atmiņa. Multiprogrammēšanas sistēmas. Modernās programmatūras izstrādes vides un tehnoloģijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus veidot datorsistēmas, lietojot modernās tehnoloģijas, izstrādes vides un rīkus. Studentam jāzina lietišķās programmatūras izveides pamatprincipi un līdzekļi, jāprot strādāt vizuālās programmēšanas vidēs, jābūt spējīgam izvēlēties piemērotākos paņēmienus, rīkus un tehnoloģiskos līdzekļus programmatūras izstrādei; jāprot veidot dažādu klašu programmatūras sistēmas, lietojot modernās tehnoloģijas, līdzekļus un rīkus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvēlēties modernās tehnoloģijas un datubāzu pārvaldības sistēmu, kā arī izmantot tos programmatūras sistēmas izstrādē. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt lietojumprogrammu, lietojot daudzvalodu programmatūras izstrādes vides. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2. laboratorijas darbu.
Pārzina daudzprocesu darba organizācijas paņēmienus un spēj novērtēt ar to saistītu problēmu risinājumus. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi uzrakstīto un prezentēto referātu.
Pārzina modernās tīmekļa programmatūras izstrādes vides un tehnoloģijas, daudzvalodu izstrādes vides, daudzprocesu darba organizācijas paņēmienus, datu pārraides interfeisus, piekļuves atmiņai. - Nokārtots eksāmens, par kuru iegūts pozitīvs vērtējums.
Priekšzināšanas atbilstoši profesionālā maģistra 1. kursa studiju programmai

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]