DIP403 Programmatūras plānošana un metroloģija

Kods DIP403
Nosaukums Programmatūras plānošana un metroloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Vadims Žuravļovs, Larisa Zaiceva
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursā tiek apgūti sekojošie temati: projektu pārvaldība - izstrādes procesa plānošana, darbu sadale, darbu izpildes grafika sastādīšana, projekta un programmatūras uzturēšanas izmaksu novērtēšana, lietojot dažādas metodes; programmatūras metrikas un kvalitāte; testēšanas un risku pārvaldība; programmatūras inženierijas paveidi; bezcerīgo projektu pārvaldība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir sagatavot studentu darbam programmatūras projektu izstrādē, lai viņš, strādājot komandā, varētu pildīt gan projekta (grupas) pārvaldnieka, gan izstrādātāja pienākumus, t.i., veikt projekta plānošanu, darbu sadali, izmaksu novērtēšanu utt.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj plānot programmatūras projektu, t.i., noteikt izpildāmus darbus, ņemt praktisku dalību izstrādē - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1. mājasdarbu.
Spēj pārvaldīt projekta redzesloka izmaiņas, veikt papildus izstrādi un spēj izveidot nepieciešamo dokumentāciju. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2. mājasdarbu.
Prot strādāt grupā, pildot gan pārvaldnieka, gan izstrādātāja pienākumus. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 3. mājasdarbu.
Pārzina programmatūras mērīšanas principus un metrikas, kā arī izprot un spēj izstrādāt plašas programmatūras iespējas. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 4. mājasdarbu.
Pārzina programmatūras paveidus un to pārvaldības metodes, testēšanas plānošanas un organizēšanas metodes, programmatūras kvalitātes nodrošināšanas un riska pārvaldības metodes. - Nokārtots eksāmens, par kuru iegūta pozitīvā atzīme.
Priekšzināšanas atbilstoši Bakalaura studiju programmai

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]