DIP122 Programmēšanas valodas

Kods DIP122
Nosaukums Programmēšanas valodas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Aleksejs Jurenoks, Larisa Zaiceva, Jeļena Jevsjukova, Inese Simkeviča, Normunds Kante, Ēvalds Masaļskis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Programmēšanas valodas jēdziens, klasifikācija un lietošanas iespējas. Programmu klasifikācija un to veidošanas metodes. Valodas sintakse un semantika. Programmēšanas valodas pamat objekti, operācijas ar datiem, vadības operatoru pārskats. Funkcijas. Objektu darbības sfēras un atmiņas klases. Rādītāji, masīvi, simbolu virkņu apstrāde. Struktūras. Darbs ar failiem. Grafiskie līdzekļi un objekti. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādām programmēšanas valodām, programmēšanas valodu izveides koncepcijām, kā arī iemācīt studentiem izstrādāt un realizēt uzdevumus, izmantojot PHP, JavaScript, Python programmas valodas. Uzdevumi: 1) aplūkot dažādu klašu programmēšanas valodas, analizējot to sintaksi un lietošanas iespējas; 2) aplūkot programmēšanas valodas PHP, JavaScript un Python pamatkonstrukcijas, to sintaksi un semantiku; 3) iemācīt studentiem izstrādāt un realizēt programmas dažādu uzdevumu risināšanai; 4) iemācīt studentiem izmantot un praksē pielietot aktuālas bibliotēkas un izstrādes ietvarus (frameworks).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students pārzina programmēšanas valodas, to klasifikāciju, lietošanas iespējas, programmēšanas valodu pamatelementus. - Praktiskais darbs testa formātā.
Pārzina programmēšanas valodu sintaksi un semantiku, dažādu valodu lietojumsfēras, programmu veidošanas tehnoloģiju, valodas pamatelementus. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu sazaroto procesu apstrādei. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu masīvu apstrādei ar funkcijām un procedūrām. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu simbolu virkņu apstrādei. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto laboratorijas darbu.
Spēj īstenot loģisko struktūru un apakšfunkcijas. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto laboratorijas darbu.
Spēj izmantot procesu automatizācijas metodes un bibliotēkas. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu datu failu apstrādei. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto laboratorijas darbu.
Students spēj demonstrēt teorētiskās un praktiskās zināšanas par programmēšanas valodu izmantošanu praktisko uzdevumu risināšanai. - Eksāmena darba rakstīšana.
Priekšzināšanas Atbilstoši vidusskolas programmai

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RDCM0 2. kurss, 14 grupa
2 Lekc.; Lab.d. Lektors O.Jakovļeva Sētas 1 (Meža 1/3)-511 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDKD0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Lab.d. Lektors Ē.Masaļskis Sētas 1 (Meža 1/3)-511 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RDCM0 2. kurss, 13 grupa
1 Lekc. Profesors M.Uhanova Meža 1/1-301 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asistents I.Mihailovs Sētas 1 (Meža 1/3)-208 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]