DMI461 Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana

Kods DMI461
Nosaukums Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Modelēšanas un imitācijas katedra
Mācībspēks Jurijs Merkurjevs, Jelena Pečerska
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā „Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana” (LSIM) tiek apskatīti loģistikas sistēmu datormodelēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti. Tiek izklāstītas un analizētas sarežģītu sistēmu pazīmes, īpašības un raksturojumi. Studiju priekšmetā tiek padziļināti izpētīti metodoloģijas un pielietojuma aspekti, kas attiecas uz masu apkalpošanas sistēmu modelēšanu, statisku un dinamisku statistisko modelēšanu, gadījuma faktoru modelējamajās sistēmās analīzi un loģistikas sistēmu imitācijas modelēšanas (IM) īpašībām. Tiek apskatīti imitācijas modelēšanas programmatūras piemēri un to pielietošanas iespējas loģistikas sistēmu modelēšanai. Tiek padziļināti izpētīti modelēšanas rezultātu veidi un to interpretēšana loģistikas sistēmu analīzē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pēc studiju priekšmeta apgūšanas studentam jāizprot: imitācijas modelēšanas loma loģistikas sistēmu analīzē, projektēšanā un vadībā; imitācijas modelēšanas tehnoloģijas, kā universālas sarežģītu sistēmu analīzes metodes, būtība, imitācijas modelēšanas pētījuma pamatposmi; jāprot: formulēt imitācijas modelēšanas pētījuma uzdevumus, sagatavot informāciju un datus IM projektiem; jāapgūst pamatiemaņas darbā ar IM programmatūru; jāspēj analizēt imitācijas modelēšanas rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj interpretēt un lietot terminoloģiju LSIM jomā. - Sekmīgi izpildīts tests.
Spēj identificēt problēmas loģistikā, kuru risināšanā iespējams izmantot imitācijas modelēšanu, atpazīt imitācijas modelēšanas līdzekļu pielietošanas ierobežojumus. - Sekmīgi izpildīts tests.
Spēj izskaidrot IM pētījuma pamatposmus. - Sekmīgi izpildīts tests.
Spēj modelēt, analizēt un vizualizēt vienkāršas apkalpošanas, un loģistikas sistēmas ar imitācijas modelēšanas programmatūru. - Laboratorijas darbos demonstrēta spēja lietot nepieciešamos līdzekļus konkrēta uzdevuma risināšanai.
Spēj interpretēt imitācijas modelēšanas rezultātus. - Laboratorijas darbos, eksāmenā demonstrēta spēja interpretēt standarta modelēšanas rezultātus kā darbības kvalitātes radītājus.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas varbūtību teorijā, matemātiskajā statistikā, informācijas tehnoloģijās, uzņēmējdarbības loģistikā un kvantitatīvajās metodēs ekonomikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
135.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. J.Pečerska Kalnciema 6-303 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. I.Šitova Kalnciema 6-401 3 10.15 - 11.50 * * * *
1 Lab.d. I.Šitova Kalnciema 6-401 3 12.30 - 14.05 * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. J.Pečerska Sētas 1 (Meža 1/3)-412 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. J.Pečerska Sētas 1 (Meža 1/3)-412 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. J.Pečerska Sētas 1 (Meža 1/3)-412 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. J.Pečerska Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. J.Pečerska Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 0 12:30 - 15:30
RMCD0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Profesors J.Merkurjevs Āzenes 12-311 0 09:00 - 12:30
1 Lekc. Profesors J.Merkurjevs Āzenes 12-311 0 09:00 - 12:30
1 Lekc. Profesors J.Merkurjevs Āzenes 12-331 0 09:00 - 12:30
1 Lekc. Profesors J.Merkurjevs Āzenes 12-331 0 09:00 - 12:30
1 Lekc. Profesors J.Merkurjevs Āzenes 12-331 0 09:00 - 12:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]