DAM103 Matemātika

Kods DAM103
Nosaukums Matemātika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Inženiermatemātikas katedra
Mācībspēks Inta Volodko, Ilze Karpinska, Nataļja Budkina, Māris Buiķis, Jolanta Goldšteine, Aija Pola, Irina Eglīte, Tamāra Kabiša, Marija Iltiņa, Jeļena Mihailova
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Matricas un determinanti. Lineāru vienādojumu sistēmas. Vektoru skalārais un vektoriālais reizinājums. Analītiskā ģeometrija plaknē. Funkcijas. Robežas. Atvasinājumi un tā pielietojumi. Nenoteiktais un noteiktais integrālis. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Lineāri otrās kārtas diferenciālvienādojumi. Vairākargumentu funkcijas parciālie atvasinājumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt pamatzināšanas matemātikā, kas ir nepieciešamas specialitātes priekšmetu sekmīgai apgūšanai. Attīstīt studentu loģisko domāšanu un jēdzienu pielietošanas iemaņas sasaistē ar specialitātes mācību priekšmetiem un to pamatobjektiem, lai veidotu studentiem prasmi analizēt turpmāk veicamo sarežģītāko uzdevumu risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj aprēķināt determinantus, veikt darbības ar matricām, atrisināt lineāras vienādojumu sistēmas. - Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas pēc viņu mājasdarba, kontroldarba un eksāmena darba rezultātiem.
Spēj uzzīmēt pamatelementāro funkciju grafikus, noteikt elementāro funkciju definīcijas apgabalu, paritāti, krustpunktus ar asīm. - Savas zināšanas un spējas studenti parāda kontroldarbā, mājasdarbā un eksāmenā.
Spēj atrast funkcijas atvasinājumu, pielietot to funkcijas ekstrēmu, monotonitātes intervālu, pārliekuma punktu, ieliekuma un izliekuma intervālu noteikšanai. - Par minētajām tēmām studentiem paredzēti 2 kontroldarbi, 2 mājasdarbi, kā arī daži uzdevumi eksāmenā.
Spēj nointegrēt vienkāršākās funkcijas, ar noteiktā integrāļa palīdzību aprēķināt plaknes figūras laukumu, līnijas loka garumu un rotācijas ķermeņa tilpumu. - Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas pēc viņu mājasdarba, kontroldarba un eksāmena darba rezultātiem.
Spēj atrisināt pirmās kārtas diferenciālvienādojumus ar atdalāmiem mainīgajiem, pirmās kārtas lineārus diferenciālvienādojumus, kā arī otrās kārtas lineārus diferenciālvienādojumus. - Savas zināšanas un spējas studenti parāda kontroldarbā, mājasdarbā un eksāmenā.
Priekšzināšanas Labas matemātikas zināšanas pilna vidusskolas kursa apjomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
225.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICR0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RWCH0 1. kurss, 1+2 grupa
2 Pap.eks. Lektors I.Karpinska Āzenes 12-101 0 09.00 - 12.00
2 Lekc. Lekt. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2 Pr.d. I.Karpinska Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 5 09.30 - 11.20 * * *
2 Lekc. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 5 10.15 - 11.50 * * * * * *
RIBUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RIKU0 1. kurss, 4+1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RWCV0 2. kurss, 1 grupa
2 Pap.eks. Lektors I.Karpinska Āzenes 12-101 0 09.00 - 12.00
2 Pr.d. I.Karpinska Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 3 10.15 - 11.50 *
2 Lekc. Lekt. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2 Pr.d. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-207 3 10.15 - 11.50 * * * * * * *
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RIKR0 1. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
RWCH0 1. kurss, 3 grupa
2 Pap.eks. Lektors I.Karpinska Āzenes 12-101 0 09.00 - 12.00
2 Lekc. Lekt. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2 Lekc. I.Karpinska Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 5 09.30 - 11.20 *
2 Pr.d. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 5 10.15 - 11.50 * * * *
2 Pr.d. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-206 5 10.15 - 11.50 * * *
RIBEN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
2 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
AIBE0 1. kurss, 2+3+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIBU0 2. kurss, 2 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIBE0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Matvejevs Āzenes 12-102 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Liepa Kalnciema 6-509 2 18.15 - 21.00 * * * * * * * * * * * * * *
RWCH0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. I.Karpinska Āzenes iela 12-K1-116 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Karpinska Āzenes iela 12-K1-116 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWCV0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Karpinska Āzenes iela 12-K1-116 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Karpinska Āzenes iela 12-K1-116 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWCH0 1. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. I.Karpinska Āzenes iela 12-K1-116 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RWCV0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Karpinska Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-117 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWCV0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc. I.Karpinska Āzenes iela 12-K1-116 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]