EEM208 Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija

Kods EEM208
Nosaukums Elektroinženieru matemātikas datorrealizācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika
Struktūrvienība Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
Mācībspēks Sandra Vītoliņa, Andrejs Zviedris, Raisa Smirnova, Svetlana Andrianova, Andrejs Podgornovs, Genadijs Zaļeskis, Eduards Rēns, Lāsma Lēruma-Gūtmane, Aleksandrs Mesņajevs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Elektrotehnikas uzdevumu risināšanas skaitliskās metodes un to īpatnības. Skaitlisko metožu galvenie algoritmi vienādojumu sistēmu, nelineāru vienādojumu, diferenciālvienādojumu risināšanai. Skaitliskas diferencēšanas un integrēšanas metodes..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķi: - apgūt elektrotehnikas uzdevumu skaitliskās risināšanas metodes un to īpatnības; - iemācīties praktiski pielietot dažādu uzdevumu skaitliskās risināšanas algoritmus datorprogrammā. Kursa uzdevumi: - pārzina elektrotehnikas uzdevumu risināšanai plašāk izmantojamās skaitliskās metodes; - prot izvēlēties konkrētam uzdevumam piemērotāko risināšanas metodi, kā arī novērtēt iegūtos rezultātus; - prot kombinēt risinājuma metodes, lai iegūtu optimālu izvirzītā uzdevuma atrisinājumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme novērtēt sākuma datus, izvēlēties piemērotu risināšanas metodi un izdarīt secinājumus par iegūto rezultātu precizitāti. - Teorētiskais tests, izpildīto laboratorijas darbu novērtējums
Prasme praktiski risināt elektrotehnikas uzdevumus ar skaitliskām metodēm - Eksāmens, izpildīto laboratorijas darbu novērtējums
Prasme kombinēt risinājuma metodes, lai iegūtu optimālu risinājumu. - Eksāmens, izpildīto laboratorijas darbu novērtējums
Priekšzināšanas Zināšanas par augstākās matemātikas jēdzieniem (matricas, rindas, atvasinājumi, integrāļi, diferenciālvienādojumi u.tml). Datorprogrammas MS Excel pamatelementu un galveno procedūru pārzināšana

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
135.00 159.00 141.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
AECA0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Tērauds Āzenes 12-206 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Tērauds Āzenes 12-428 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
REBN0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa Āzenes 12-102 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
REBN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa Āzenes 12-102 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. S.Andrianova Āzenes iela 12-K1-220 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RECA0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa Āzenes 12-102 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
REBN0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa Āzenes 12-102 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. S.Andrianova Āzenes iela 12-K1-220 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
REBN0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa Āzenes 12-102 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
NEBN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 0 10:00 - 16:00
1 Lekc.; Lab.d. Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 0 10:00 - 16:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]