EEP408 Automatizētie elektrotehnoloģiskie procesi

Kods EEP408
Nosaukums Automatizētie elektrotehnoloģiskie procesi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika
Struktūrvienība Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Mācībspēks Ivars Raņķis, Viesturs Bražis, Aivars Pumpurs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets domāts pilna un nepilna laika mācību veidu studentiem RTU bakalauru studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Ir apskatīti elektrotehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu izveides principi. Ir apskatīta elektriskās karsēšanas ietaišu, indukcijas karsēšanas iekārtu, metināšanas iekārtu un galvanisko iekārtu automatizācijas sistēmu modelēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt elektrotehnoloģisko procesu automatizācijas pamatprincipus, iemācīt studentiem veikt tehnoloģisko procesu vadības sistēmas izveidi, iemācīt automatizācijas sistēmas darbības pārbaudi ar datormodeļa palīdzību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj pārbaudīt elektrotehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmas darbību ar datormodelēšanas palīdzību. - Apgūta attiecīga jautājuma būtība, ir pietiekoši dziļa izpratne par elektrotehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu uzbūvi un izveidi.
Spēj veikt elektrotermisko karsēšanas ietaišu automatizācijas sistēmu izveidi. - Apgūta attiecīga jautājuma būtība, pozitīvas atbildes ieskaitē.
Spēj veikt metināšanas ietaišu automatizācijas sistēmu izveidi. - Apgūta attiecīga jautājuma būtība, pozitīvas atbildes ieskaitē.
Spēj veikt loka krāšņu automatizācijas uzdevumu. - Apgūta attiecīga jautājuma būtība, pozitīvas atbildes ieskaitē.
Spēj veikt kompleksu automatizācijas uzdevumu ar PLC palīdzību. - Apgūta attiecīga jautājuma būtība, pozitīvas atbildes ieskaitē.
Priekšzināšanas Regulēšanas teorijas pamati, Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
90.00 106.00 94.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RECO0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Bražis Āzenes 12-121 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AEMO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Bražis Āzenes 12-213 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. V.Bražis Āzenes 12-213 4 10.15 - 11.50 * * * *
AEBO0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Bražis Āzenes 12-213 4 10.15 - 11.50 * * * *
2018/2019 gada rudens semestris
AEMO0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. V.Bražis Āzenes iela 12-K1-521 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]