EEP202 Elektriskās piedziņas vadība un regulēšana

Kods EEP202
Nosaukums Elektriskās piedziņas vadība un regulēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika
Struktūrvienība Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Mācībspēks Leonīds Ribickis, Jānis Valeinis, Anastasija Žiravecka, Pēteris Apse-Apsītis, Pāvels Suskis
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets domāts pilna un nepilna laika mācību veidu studentiem RTU bakalauru studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Ir apskatīti elektrisko shēmu zīmēšanas noteikumi saskaņā ar Latvijas valsts standartu, dots elektriskās piedziņas automātisko vadības sistēmu (AVS) elementu raksturojums, elektrodzinēju vadības principi, to tipveida vadības shēmas, releju shēmu struktūras sastādīšana, pāreja uz bezkontaktu loģisko elementu shēmām. Ir apskatīti noslēgto AVS darbības principi, dzinēju griešanās ātruma stabilizēšanas sistēmas, pārveidotāji ar pusvadītāju elementiem, elektriskās piedziņas parametriskās pakārtotas regulēšanas sistēmas, sekošanas sistēmu elementārā teorija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt moderno elektriskās piedziņas vadību un automātisko regulēšanu, iemācīt studentiem sagatavot automatizācijas elektriskās principiālās shēmas, iemācīt pielietot elektropiedziņu automatizācijā bezkontaktu elektroniskos elementus, iemācīt izveidot elektropiedziņas ātruma regulēšanu, noslēgtās sistēmas, iemācīt pusvadītāju pārveidotāju pielietošanu elektropiedziņās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj sastādīt un zīmēt elektriskās shēmas. - Laboratoriju darbu elektrisko shēmu pareiza noformēšana, Eksāmena atbilžu-elektrisko shēmu zīmēšana ievērojot valsts standartus.
Spēj pareizi izklāstīt elektriskās piedziņas vadības un automātiskās regulēšanas shēmu darbību. - Apgūta attiecīga jautājuma būtība, ir pietiekoši dziļa izpratne par elektrisko shēmu darbību.
Spēj sintezēt releju kontaktoru principiālās elektriskās shēmas uz bezkontaktu elektroniskiem elementiem. - Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu Nr.4, pozitīvas atbildes eksāmenā.
Spēj apgūt elektriskās piedziņas vadības noslēgto sistēmu darbības principus. - Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbu Nr.6, pozitīvas atbildes eksāmenā.
Spēj izmantot pusvadītāju pārveidotājus elektriskās piedziņas vadības un regulēšanas sistēmās. - Ieskaites nokārtošana par laboratorijas darbiem Nr.10 un Nr.13, pozitīvas atbildes eksāmenā.
Priekšzināšanas Zināšanas elektrisko mašīnu teorijā, elektroniskajās iekārtās, elektriskās piedziņas teorētiskajos pamatos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
270.00 318.00 282.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RECO0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-314 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-223 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-314 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RECO0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-314 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-223 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. J.Valeinis Āzenes iela 12-K1-314 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]