EEI481 Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā

Kods EEI481
Nosaukums Programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Mācībspēks Anatolijs Ļevčenkovs, Mihails Gorobecs
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Informācijas sistēmu klasifikācija. Industriālās elektronikas intelektuālās sistēmas. Objektorientētā projektēšana. Uzdevumi intelektuālajām sistēmām. Risināšanas algoritmi. Programnodrošinājuma konstruēšanas tehnoloģija. Dzīves cikls. Programmas projekta vadība. Struktūras analīze. Programmu sintēze. Džeksona metode. Programnodrošinājuma testēšana. Bāzes ceļa testēšana. Nosacījumu testēšana. Datu plūsmu testēšana. Ciklu testēšana . Vizuālā modelēšana. Objektorientētā testēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt programmas produkta izstrādes tehnoloģiju. Iemācīties veikt sistēmas analīzi, prasību analīzi, projektēšanu, kodēšanu un testēšanu. Padziļināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas programmēšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot lietot sistēmas analīzes metodes, nosakot katra elementa lomu datorsistēmā, elementu savstarpējo mijiedarbību un prasības katram sistēmas elementam - Laboratorijas darbi datorklasē Studiju darba sistēmas un prasību analīzes daļas
Spēj atrisināt datorsistēmas projektēšanas uzdevumus, definējot sistēmas klases, to mainīgos un funkcijas. - Laboratorijas darbi datorklasē Studiju darba sistēmas projektēšanas daļa
Prot lietot objektorientēto programmēšanas valodu industriālās elektronikas sistēmas datormodeļa izveidošanai un pārbaudīt modeļa darbības pareizību - Laboratorijas darbi datorklasē Studiju darba kodēšanas un testēšanas daļas Eksāmena praktiskais uzdevums
Spēj definēt sistēmas analīzes metodes, aprakstīt programmatūras konstruēšanas stratēģijas, apzīmēt programmatūras testēšanas pamatprincipus un pamatjēdzienus, nosaukt programmas uzturēšanas elementus - Eksāmena teorētiskie jautājumi. Kontroldarbi par lekcijās pasniegtām teorētiskām zināšanām.
Priekšzināšanas Zināšanas par programmēšanas valodām un datormācībā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
135.00 159.00 141.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RECO0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. A.Ļevčenkovs, Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes 12-121 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AECA0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
RECO0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Prof. A.Ļevčenkovs, Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes 12-121 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AEBO0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
NECO0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. A.Ļevčenkovs Āzenes iela 12-K1-522 0 10:00 - 14:00
1 Lekc. Prof. A.Ļevčenkovs Āzenes iela 12-K1-423 0 14:15 - 18:00
AEBO0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Gorobecs Āzenes iela 12-K1-522 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
WECO0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. A.Ļevčenkovs Āzenes iela 12-K1-522 3 18.00 - 19.20 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]