EEE223 Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Kods EEE223
Nosaukums Elektrotehnikas teorētiskie pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika
Struktūrvienība Elektrotehnikas un elektronikas katedra
Mācībspēks Jūlija Maksimkina, Aigars Vītols, Jānis Voitkāns, Vladimirs Ņikišins, Ludmila Lavrinoviča, Andrejs Podgornovs, Vairis Janovskis
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lineārās līdzstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi. Rezistoru slēgumu ekvivalenta pārveidošana. Lineārs enerģijas avots un tā ekvivalentās shēmas. Jaudu bilance. Sazarotu ķēžu aprēķins ar Kirhofa likumu, kontūrstrāvu, mezglu-potenciālu un superpozīcijas metodēm. Vadītspēju un pārvades koeficienti. Kompensācijas teorēma. Linearitātes princips. Pasīva un aktīva divpola un četrpola ekvivalentās shēmas. Enerģijas pārvade no aktīva uz pasīvu divpolu..
Maiņstrāvas ķēžu elementi: rezistors, spole un kondensators. Sprieguma un strāvas sakarības momentānām vērtībām. Strāvas efektīvā vērtība. .
Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes. Oma un Kirhofa likumi kompleksā formā. Vektoru un riņķa diagrammas RLC virknes un paralēlajā slēgumā. Pasīva un aktīva divpola ekvivalentās shēmas. Potenciālu topogrāfiskā diagramma. Momentānā jauda. Jaudu bilance kompleksā formā. Enerģijas pārvade no aktīva uz pasīvu divpolu. Aktīvās jaudas mērīšana ar vatmetru. Sprieguma, strāvas un jauktā rezonanse, kontūra labums. Sprieguma un strāvas līknes atkarībā no induktīvās vai kapacitatīvās pretestības vai vadītspējas. Mijinduktīvi saistītu spoļu līdzslēgums un pretslēgums. Transformatora vienādojumi, vektoru diagramma, ieejas pretestība, pārvades koeficients. Mijinduktivitātes noteikšana..
Trīsfāzu maiņstrāvas ķēdes. Fāzu reizinātājs. Trīsfāzu ķēde zvaigznes slēgumā, ar vai bez nullvada, ar simetrisku vai nesimetrisku slodzi. Trīsfāzu ķēde trīsstūra slēgumā ar simetrisku vai nesimetrisku slodzi. Sakarības starp līniju un fāzu strāvām un spriegumiem..
Trīsfāzu ķēde jauktā slēgumā. Fāzu sekošanas secības noteicējs. Jaudas mērīšana 3-vadu un 4-vadu trīsfāzu shēmās. Nesimetriskas trīsfāzu sistēmas simetriskās komponentes un to īpašības. Zvaigznē slēgta trīsfāzu patērētāja fāzu ekvivalentās pretestības strāvu simetriskajām komponentēm. .
Periodisku nesinusoidālu strāvu ķēdes. Strāvu un spriegumu efektīvā vērtība. Aktīvā, reaktīvā, pilnā un kropļojumu jauda. RLC virknes slēguma rezonanses režīma iestādīšanas īpatnības, mainot spoles induktivitāti. Augstākās harmonikas trīsstūrī un zvaigznē slēgtā trīsfāzu sistēmā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt nepieciešamās pamatkompetences, lai : 1) varētu veikt strāvu, spriegumu un jaudu aprēķinus līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēdēs (vienfāzu un trīsfāzu); 2) prastu attēlot sinusoidālas strāvas un spriegumus kompleksā plaknē vektoru diagrammu veidā, izveidot maiņstrāvas ķēžu punktu potenciālu topogrāfisko diagrammu; 3) izprastu rezonanses un mijindukcijas parādības; 4) izprastu augstāko harmoniku nevēlamo ietekmi uz maiņstrāvas ķēžu darba režīmiem un rezonanses filtru darbību, ar kuru palīdzību var mazināt to ietekmi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Spēj aprēķināt strāvas sazarotā līdzstrāvas elektriskajā shēmā, sastādīt jaudu bilanci. - 1.grafoanalītiskais darbs. Lineāras līdzstrāvas ķēdes. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
2. Spēj atrast strāvu vienā sazarotas elektriskās shēmas zarā ar aktīvā divpola teorēmas palīdzību. - 1.grafoanalītiskais darbs. Lineāras līdzstrāvas ķēdes. 4.laboratorijas darbs. Aktīvais divpols. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
3. Spēj aprēķināt strāvas sazarotā maiņstrāvas elektriskajā shēmā, sastādīt jaudu bilanci, uzzīmēt strāvu vektoru un spriegumu topogrāfisko diagrammu. - 2.grafoanalītiskais darbs. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
4. Spēj uzzīmēt riņķa diagrammu RL, RC virknes slēgumā pie mainīgas R,L vai C vērtības. - 5.laboratorijas darbs. Maiņstrāvas ķēdes ar aktīviem un reaktīviem elementiem. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
5. Spēj atrast spriegumu un strāvu četrpola izejā, ja doti spriegums un strāva četrpola ieejā. - Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
6. Spēj noteikt slodzes aktīvo, reaktīvo un pilno jaudu ar vatmetru, voltmetru un ampērmetru. - 5.laboratorijas darbs. Maiņstrāvas ķēdes ar aktīviem un reaktīviem elementiem. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
7. Spēj noteikt pasīva divpola raksturojošos lielumus: pretestības moduli un fāzi, pretestības aktīvo un reaktīvo daļu, vadītspējas aktīvo un reaktīvo daļu. - 5.laboratorijas darbs. Maiņstrāvas ķēdes ar aktīviem un reaktīviem elementiem. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
8. Spēj noteikt RLC virknes slēgumā L vai C vērtības , pie kurām iestājas spriegumu rezonanse - 6.laboratorijas darbs. Sprieguma rezonanse. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
9. Spēj noteikt mijinduktivitāti divām induktīvi saistītām spolēm. - 8.laboratorijas darbs. Mijinduktivitātes noteikšana. 2. grafoanalītiskais darbs. Maiņstrāvas ķēžu aprēķins. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
10. Spēj noteikt trīsfāzu ķēdēs līnijas un fāzu strāvas un spriegumus un aktīvo jaudu. - 12.laboratorijas darbs. Trīsfāzu ķēdes. 3. grafoanalītiskais darbs. Trīsfāzu ķēdes zvaigznes slēgumā. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
11. Spēj noteikt simetriskās komponentes nesimetriskai trīsfāžu sistēmai. - Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
12. Spēj sadalīt periodiskas nesinusoidālas strāvas sinusoidālās komponentēs - 15.laboratorijas darbs. Nesinusoidālu strāvu ķēdes. Praktiskā nodarbība. Eksāmens.
Priekšzināšanas Augstākā matemātika: kompleksi skaitļi., atvasināšana, integrēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
270.00 318.00 282.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
REBN0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Vad.pētnieks A.Vītols, Vad.pētnieks J.Voitkāns Āzenes iela 12-K1-418 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-121 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-212 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
REBN0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Vad.pētnieks A.Vītols, Vad.pētnieks J.Voitkāns Āzenes iela 12-K1-418 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-121 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-212 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RECZ0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-414 0 09:00 - 12:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-414 0 09:00 - 12:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-414 0 09:00 - 12:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-418 0 09:00 - 12:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-418 0 09:00 - 12:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-418 0 13:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-418 0 13:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-414 0 13:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-414 0 13:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-414 0 13:30 - 17:00
RECA0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Vad.pētnieks A.Vītols, Vad.pētnieks J.Voitkāns Āzenes iela 12-K1-418 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-121 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-212 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
DECO0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 2 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 4 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-106 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
DEBN0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 2 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 4 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-106 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
DMCE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 2 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 3 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-314 4 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. V.Ņikišins Smilšu 90-106 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
NECO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
RECO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-111 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-139 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-418 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-111 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RECO0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-111 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-139 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-111 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes iela 12-K1-418 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
NEBN0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
1 Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. J.Maksimkina Āzenes 12-103 0 10:00 - 18:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]