VIV151 Krievu valodas pamatkurss

Kods VIV151
Nosaukums Krievu valodas pamatkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Tehniskās tulkošanas katedra
Mācībspēks Irīna Romanova, Jūlija Kuzņecova, Oksana Ivanova, Jurijs Hramovs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Studenti lasa un klausās tekstus un dialogus, meklē vajadzīgo informāciju un interpretē to. Teksti ir uzskatāmi par runas paraugiem, kuri turpmāk tiek izmantoti, pildot vingrinājumus. Vingrinājumu un uzdevumu tipi: trūkstošā vārda ievietošana, vārda lietošana vajadzīgajā formā, teikuma konstrukcijas maiņa. Vingrinājumi ir vērsti uz gramatikas un leksikas apzinātu lietošanu, kā arī uz gatavu klišeju lietošanas automatizēšanu un ir pakļauti komunikatīvajiem mērķiem: uzrunāt komunikācijas partneri, pajautāt, norādīt, izteikt apmierinātību/neapmierinātību/piekrišanu utt., pārliecināt, pamudināt utt. Studenti veido dialogus, simulējot dažādas situācijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kurss ir vērsts uz valodas aktīvu lietošanu komunikācijā un palīdz attīstīt sekojošas prasmes: 1) lietot valodu dažādās mutvārdu komunikācijas situācijās un sfērās, neiedziļinoties specifiskās detaļās; 2) uztvert rakstīto un mutvārdu informāciju; 3) gramatiski pareizi noformulēt domas gan rakstiski, gan mutiski; 4) krievu valodas gramatikas pamatu apgūšana, lai spētu lasīt, rakstīt un orientēties sarunā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj lasīt vieglus īsus tekstus no dažādiem avotiem (avīžu un laikrakstu nosaukumi, izkārtnes, vizītkartes, sludinājumi, ielas radītāji utml.); spēj saprast galveno un papildinformāciju, lasot adaptētus informatīvus tekstus, tekstus par valsts kultūru un par sadzīves tematiku. - Pārbaudes veids: tests, eksāmens (1500 ie.z. teksts ar 10 problēmorientētiem uzdevumiem, 20 min.). Eksāmens - atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj saprast uztvertās informācijas būtību un saturu (tēmu, norādes par vietu un laiku, cēloni utml.) par aktuāliem ikdienas tematiem autentiskos audio/video monologos, dialogos. - Pārbaudes veids: tests.eksāmens (2 min. garš audioieraksts, 8-10 uzd., 10 min.). Eksāmens - atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj sazināties elementārā līmenī, uzņemties iniciatīvu dialogos, piedalīties sarunās par sadzīves tematiku, kā arī noformulēt savu viedokli par izlasītā vai dzirdētā teksta saturu par aktuāliem ikdienas tematiem (5-8 sarunu temati). - Pārbaudes veids: intervija.Eksāmens - atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj aizpildīt anketu, uzrakstīt īsu vēstuli, apsveikumu, korekti lietojot nepieciešamo leksiku, gramatiskās konstrukcijas un interpunkciju - Pārbaudes veids: tests, eksāmens (īsa vēstule 50-80 vārdi). Eksāmens - atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Priekšzināšanas bez priekšzināšanām

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Vad.pētnieks J.Hramovs Kalnciema 6-409 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vad.pētnieks J.Hramovs Kalnciema 6-409 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Vad.pētnieks J.Hramovs Kalnciema 6-409 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vad.pētnieks J.Hramovs Kalnciema 6-409 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RHCT0 1. kurss, 1+3 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Vad.pētnieks J.Hramovs Kronvalda 1-102 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AHCT0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Vad.pētnieks J.Hramovs Kronvalda 1-102 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]