VIA601 Angļu valoda

Kods VIA601
Nosaukums Angļu valoda
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Anastasija Žiravecka
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Integrētais kurss angļu valodā doktorantiem, saistīts ar izpētes prasmju attīstīšanu. Tiek izmantotas pseido-profesionālas un profesionālas situācijas dažādos runas veidos to savstarpējā mijiedarbībā. Komunikācijas prasmju galvenie uzdevumi ietver: 1) uzstāšanos zinātniskajā konferencē; 2) diskusiju par profesionālām vai zinātniskām tēmām; 3) referātu un zinātnisko publikāciju rakstīšanu angļu valodā. Temati saistās ar profesionālu un zinātnisku ievirzi: disertācijas aktualitāte, disertācijas struktūra un izmantotās literatūras iztirzājums; kontakti ar zinātniekiem, valstīm; konferences; zinātnisko publikāciju raksturojums.Nodarbības notiek lekciju, semināru, lomu spēļu, problēmorientēto uzdevumu un praktisko nodarbību formā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērks: angļu valodas apguve par profesionālu, zinātnisku un pētniecisku tematiku, pilnveidojot lasīšanas, audiēšanas, mutveida un rakstveida runu prasmes to mijiedarbībā. Mācību priekšmeta uzdevumi: 1) palīdzēt studentiem apzināti attīstīt savas zinātniskas rakstīšanas prasmes; 2) iepazīt zinātniska teksta organizācijas veidus; 3) attīstīt akadēmiskas prezentācijas prasmes; 4) profesionālās literatūras lasīšana, informācijas atlase un apkopošana zinātniskā darba veikšanai specialitātē; 5) attīstīt komunikatīvo kompetenci un akadēmiskas prasmes nepieciešamās darbam angļu valoda runājošo vidē; 6) speciālās literatūras tulkošanas prasmju pilnveide.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj patstāvīgi lasīt, padziļināti uztvert un analizēt; apkopot satura ziņā; piedalīties jautājumu un atbilžu sesijā u.tml. par sarežģītiem oriģināliem tekstiem saistībā ar profesionāli akadēmisko izglītības virzienu (būvniecība, ekonomika, enerģētika, datorzinības u.c.). - Lasīt, izprast un komentēt tekstu specialitātē (3000 iespiedzīmes angļu valodā 40 min). Izpildīt ar tekstu saistītus uzdevumus. Atzīme pēc 10 baļļu skalas eksāmenā.
Spēj interpretēt izlasīto tekstu, pasniegt, vērtēt un pašnovērtēt prezentācijas un referātus, izvērsti un radoši iesaistīties apspriežu diskusijās. Students sagatavo semestra laikā vairākas prezentācijas, uzrādot profesionālās nozares kompetenci. - Tiek vērtēta referāta noformēšana un pasniegšana konferencē pēc 10 baļļu skalas.
Spēj izvēlēties zinātniskā darba tēmu, izvirzīt zinātniskā darba pētījuma hipotēzi un noteikt tā mērķus un uzdevumus. - Students iepazīst populārzinātniskā un zinātniskā izklāsta iezīmes, veidojot tēzes un recenzijas, rakstot anotācijas un sastādot referātu, kā arī prezentējot doktora darba jau sastādīto izklāsta formu un saturu. Darbi tiek novērtēti ar atzīmi „ieskaitīts/ neieskaitīts”; eksāmena vērtēšana - atzīme
Spēj aktīvi lietot darba tēmai nepieciešamo literatūru, t.sk. zinātnisko literatūru, periodiku, interneta katalogus u.c. - Students regulāri demonstrē apgūtās prasmes zinātniskās un uzziņas literatūras izvēlē un izmantošanā, kā arī iemaņas zinātniskā izpētes objekta metodikā. Pārbaudes veids: aktīva piedalīšanās diskusijās, seminārā, eksāmens.
Spēj izprast zinātniskā izklāsta formas un darba uzbūves pamatprincipus. - Students analizē zinātniskos tekstus, mainot tajos funkcionālo stilu atbilstoši zinātniskā izklāsta stilam un principiem. Pasniegtie darbi tiek novērtēti semināra laikā ar atzīmi „ieskaitīts/ neieskaitīts”; eksāmena vērtēšana- atzīme pēc 10 ballu skalas.
Spēj attīstīt un pilnveidot rakstiskās tulkošanas prasmes un iemaņas, augstu loģisko domāšanu dažādas grūtības pakāpes specialitātes tekstu tulkošanā no angļu valodas latviešu valodā un otrādi. - Students tulko specializācijas tekstus. Pārbaudes veids: kontroltulkojumi, testi, eksāmens (rakstiski 1500 rakstu zīmes 45 min. no A. val. L val. un 1500 rakstu zīmes no L val. A.val.45 min. ar vārdnīcu). Vērtēšana: 10 ballu sistēmā.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2-C1 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]