VIA171 Prezentācijas prasme

Kods VIA171
Nosaukums Prezentācijas prasme
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Marina Platonova, Antra Roskoša, Anita Eiholca, Tatjana Hramova, Zane Seņko, Džefrijs Č Grīnvalds
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studenti apgūst verbālās un neverbālās komunikācijas pamatus, prasmi nodot informāciju citiem cilvēkiem, prasmi klausīties, pārliecināt, kritiski novērtēt sevi un citus cilvēkus, pareizi novērtēt komunikatīvo situāciju un kontekstu, prasmi izteikt atzinību, runas sagatavošanas tehnikas, iemācas strādāt ar dažāda veida tehnisko aprīkojumu, sagatavot izdales materiālus, aizstāvēt savu viedokļi u.c. Studenti raksta ziņojumus, referātu, tēzes, kopsavilkumus, organizē un vada diskusijas, iesaistās debatēs, simulē prezentācijas, sagatavo reklāmas prezentācijas iecienītākajiem produktiem utt..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Prezentācijas prasmju un iemaņu apguve, uzstājoties auditorijā ar ziņojumu, referātu, tēzēm u.c. par profesionālu tematu angļu valodā. Studiju priekšmeta uzdevumi:: 1) apgūt komunikācijas pamatus; 2) iemācīties kritiski vērtēt savu un citu cilvēku uzstāšanos; 3) apgūt runas sagatavošanas tehnikas, runas struktūru, tās psiholoģiskos aspektus; 4) attīstīt prasmi nodot informāciju citiem cilvēkiem, 5) pilnveidot klausīšanās prasmes, 6) iemācīties tehniski sagatavot dažādā veidā prezentācijas: statiski vizuālās (Kodoskopam un PowerPoint programmai), darbības vizuālās (Video), mēmas (žestu, bez skaņas), 7) attīstīt prasmi pārliecināt, novērtēt cilvēkus un situāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj praktiski realizēt verbālās un neverbālās komunikācijas pamatus, uzstājoties ar ziņojumiem, tēzēm, referātu u.c. par profesionālu tematu angļu valodā. - Pārbaudes veids: mājas darbi, uzstāšanās (ziņojumi, tēzes, referāts), eksāmens. Sagatavotie ziņojumi, tēzes semestra laikā tiek vērtēts kā iesk./neiesk.
Spēj izšķirt un izvēlēties runas sagatavošanas tehniku, runas veidu, izveidot runas saturu un lietot noteiktu izklāsta paņēmienu, pievēršot uzmanību dažādiem psiholoģiskiem aspektiem. - Pārbaudes veids: mājas darbi, semināri, eksāmens. Studenti iepazīto teorētisko literatūru apspriež un diskutē semināros. Eksāmenā praktiski demonstrē apgūto teorētisko zināšanu kompetenci.
Spēj pārliecinoši un ar interesi informēt auditorijā esošos klausītājus, radot savstarpēju komunikabilitāti. - Pārbaudes veids: semināri, diskusijas, eksāmens. Piedalīšanās semināros, diskusijās tiek attiecīgi ieskaitīta.
Prot korekti klausīties, novērtēt, izteikt atzinību vai kritiku, klausoties citu auditorijā esošo dalībnieku prezentācijas. - Pārbaudes veids: semināri, diskusijas, eksāmens. Eksāmens: referāts, saskaņā ar kritērijiem (temata saturs, izklāsta veids, ekspresija, uzskates līdzekļi, kontakts ar auditoriju, u.c.), tiek novērtēts ar atzīmi pēc 10 ballu skalas.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
AHCT0 4. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Lektors Z.Seņko Kronvalda 1-102 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RHCT0 4. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lektors Z.Seņko Kronvalda 1-102 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]