VIL168 Latviešu valoda ārzemju studentiem

Kods VIL168
Nosaukums Latviešu valoda ārzemju studentiem
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Tehniskās tulkošanas katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Inese Ušacka
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Latviešu valodas priekšmets ir integrēts valodas kurss ārzemju studentiem valodas pamatzināšanu un prasmju apgūšanai; runas komunikācijas, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas iemaņu attīstīšanai, lai students spētu brīvi un mērķtiecīgi lietot apgūtās zināšanas gan studiju laikā, gan ikdienas situācijās ārpus auditorijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir aktīva valodas komunikācija un sekojošu prasmju un iemaņu attīstīšana un integrēšana latviešu valodā: 1) iepazīt valodas apgūšanas pamatjautājumus (latviešu valodas alfabēts, fonētika, pareizrakstība, morfoloģiskās struktūras, vienkāršas sintaktiskās struktūras, gramatikas pamati); 2) apgūt lasīšanas prasmes, lasot vieglas pakāpes dažādu tematu tekstus un loģiski orientējoties to saturā; 3) apgūt mutiskas runas prasmes situatīvā monologā, dialogā, aktuālā stāstā par esošiem studiju un ikdienas tematiem; 4) apgūt klausīšanās un satura uztveršanas prasmes darbā ar mācību un vieglas pakāpes autentiskiem tekstiem; 5) apgūt rakstu runas prasmes īsu rakstisku uzdevumu izpildē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj lasīt un izprast izlasītās informācijas saturu monologos, dialogos un vieglas pakāpes vispārējas tematikas tekstos. - Pārbaudes darbs: mājas darbi, kontroldarbi, testi, eksāmens (1500 ie.z. teksts ar 10 problēmorientētiem uzdevumiem- 30 min., vieglas pakāpes leksikas/gramatikas tests -30 min.). Vērtēšana: kontroldarbi, testi - iesk./neiesk. Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj uztvert satura būtību par aktuāliem ikdienas tematiem audio/video tekstos. - Pārbaudes darbs: testi, intervijas, eksāmens (2 min. garš audioieraksts, 8-10 uzd., 10 min.). Vērtēšana: testi - iesk./neiesk. Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj sarunāties, izteikt savu viedokli, oponēt, atbalstīt kursa biedru domas pārrunās, diskusijās; interpretēt īsa teksta saturu par aktuāliem tematiem. - Pārbaudes darbs: mājas darbi (2-3 sarunu temati semestrī), testi, eksāmens. Vērtēšana: testi - iesk./neiesk. Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Spēj uzrakstīt īsu vēstuli, apsveikumu, CV, korekti lietojot nepieciešamo leksiku, gramatiskās konstrukcijas un interpunkciju. - Pārbaudes veids: mājas darbi, eksāmens (īsa vēstule 50-80 vārdi). Vērtēšana: kontroldarbi - iesk./neiesk. Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]