VIL167 Ievads valodniecībā

Kods VIL167
Nosaukums Ievads valodniecībā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Tehniskās tulkošanas katedra
Mācībspēks Antra Roskoša, Tatjana Smirnova, Oksana Ivanova, Imants Frederiks Ozols
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā aplūkoti valodas sistēmas, tās sarežģītās uzbūves, valodas izcelšanās un attīstības, rakstības izveidošanās, valodu klasifikācijas un citi valodas zinātnes pamatjautājumi. Tiek dots pārskats par lingvistiku un tās nozarēm, valodniecības vēsturi un valodas pētīšanas metodēm. Kurss domāts studentiem, kuri apgūst tehnisko tulkošanu, kā arī visiem interesentiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kurss palīdz studentam apgūt sekojošas kompetences un prasmes: valodniecības pamatterminu pārzināšana un orientēšanās valodniecības vēstures galvenajos posmos, informācijas avotu izvēle un materiāla atlase referātu un prezentāciju noformēšanā, spēja formulēt un argumentēt savu viedokli.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj formulēt valodniecības pamatterminus un orientējas valodniecības vēstures galvenajos posmos. - Prasmes tiek vērtētas 4 semināros (vērtējums ieskaitīts/neieskaitīts) un eksāmenā (atzīme pēc 10 ballu skalas).
Spēj apzināties plašo informācijas meklēšanas avotu klāstu un prot atlasīt tos, kas vislabāk atbilst vajadzībām. - Prasmes tiek vērtētas 4 semināros (ieskaitīts/neieskaitīts) un 2 referātos (atzīme pēc 10 ballu skalas).
Spēj veikt meklējumus pirmavotos un sekundārajos informācijas avotos, datu bāzēs, internetā. - Prasmes tiek vērtētas 4 semināros (ieskaitīts/neieskaitīts) un 2 referātos (atzīme pēc 10 ballu skalas).
Spēj salīdzināt un kritiski novērtēt dažādos avotos iegūto informāciju. - Prasmes tiek vērtētas 4 semināros (ieskaitīts/neieskaitīts) un 2 referātos (atzīme pēc 10 ballu skalas).
Spēj analizēt un kritiski novērtēt dažādu valodniecības virzienu pārstāvju ieguldījumu lingvistikas nozares attīstībā. - Prasmes tiek vērtētas 4 semināros (ieskaitīts/neieskaitīts) un 2 referātos (atzīme pēc 10 ballu skalas).
Spēj noformēt referātu un prezentāciju, atsaukties uz bibliogrāfiskām norādēm - Prasmes tiek vērtētas 2 referātos (atzīme pēc 10 ballu skalas).
Priekšzināšanas bez priekšzināšanām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]