HSP489 Organizāciju psiholoģija

Kods HSP489
Nosaukums Organizāciju psiholoģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Sandra Gudzuka, Silvija Rēvele
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz informāciju par organizāciju psiholoģijas svarīgākajām tēmām: organizācijas un cilvēka mijietekmes psiholoģiskajiem aspektiem. Vadītāja psiholoģiskais raksturojums. Darbinieka uzvedības psiholoģiskais raksturojums. Vadības psiholoģiskās teorijas. Organizāciju kultūra un tās līmeņi. Personāla atlase, efektīvu darba grupu veidošana. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets pilnveido studentu psiholoģisko kompetenci organizācijas un cilvēka darba uzvedības jomā: 1. Strukturē zināšanas par organizācijas un cilvēka mijiedarbību. 2. Attīsta psiholoģiski teorētisko zināšanu pielietojumu praksē. 3. Attīsta iemaņas veikt organizācijas un personīgās uzvedības novērtējumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par organizācijas funkcionēšanas un cilvēku uzvedības psiholoģiskajiem aspektiem. - Pārbaudes darbs. Konkrētu gadījumu analīze. Uzdevumu izpilde. Ieskaite
Izpratne un uzvedības prasmes darba intervijās un novērtēšanas procedūrās. - Līdzdalība lomu spēlēs. Patstāvīgo uzdevumu veikšana.Ieskaite
Izpratne par vadītāja darbības psiholoģiju, prasmes vadīt grupas darbu. - Patstāvīgais darbs. Situācijas analīze. Grupas uzdevumu izpilde.Ieskaite
Izpratne par organizāciju kultūru, prasmes veikt pilotāžas pētījumus un novērojumus organizācijā. - Patstāvīgais darbs; konkrētu situāciju analīze un modelēšana.Ieskaite
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICU0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kalnciema 6-409 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kalnciema 6-409 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RMMR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Ķīpsalas 6b-422 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMMR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Ķīpsalas 6b-422 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMMM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors S.Rēvele Ķīpsalas 6b-300 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]