HSP488 Biznesa socioloģija

Kods HSP488
Nosaukums Biznesa socioloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Gunārs Ozolzīle, Laila Girsova, Silvija Rēvele
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti biznesa kā sociāla institūta funkcionēšanas teorētiskie pamati, kā arī tiek veidotas prasmes uzņēmējdarbības praktiskai organizēšanai. Biznesa sociālās funkcijas un sekas. Uzņēmēja sociālais portrets..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt nepieciešamās pamatkompetences iespējamai biznesa organizēšanai. Kursa apguves gaitā studenti gūst izpratni par biznesa kā sociāla institūta būtību, likumsakarībām un darbības principiem, iepazīstas ar biznesa funkcionēšanas specifiku darba grupās, komandās, apgūst zināšanas par mūsdienu sociālekonomisku vidi. Praktiskās nodarbībās tiek piedāvāta iespēja apgūt spēju, potenču, vērtēšanas metodes uzņēmēja lomas izpildei un profesionālās karjeras modelēšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot salīdzināt un izvērtēt dažādas sociālekonomiskās sistēmas un modeļus. - Grupu diskusija. Vingrinājumi.
Izprot biznesa kā īpaša sabiedrības sociāla institūta finkcionēšanas pamatprincipus un līkumsakarības. - Uzdevumi. Eseja.
Zina sabiedrības sociālekonomisko struktūru, tās komponentus. - Grupu diskusija. Vingrinājumi.
Prot raksturot personības spēju un gatavību uzņēmēja sociālās lomas izpildē. - Praktiskais darbs "Vadītāja līderības karte". Testi.
Prot argumentēti diskutēt par notiekošajiem procesiem biznesā. Prot socioloģiski izvērtēt uzņemējdarbības attīstības tendences. - Situācijas analīze. Grupu diskusija.
Spēj diagnosticēt savas vajadzības un potences, modelēt profesionālās karjeras ievizi. - Testi. Vingrinājumi. Uzdevumi.
Studiju rezultātu galīga vērtēšana- - ieskaite.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RMCF0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Ķīpsalas 6b-300 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMCGS 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Ķīpsalas 6b-300 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]