HSP446 Pedagoģija

Kods HSP446
Nosaukums Pedagoģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Pedagoģija
Struktūrvienība Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra
Mācībspēks Alīda Zigmunde, Karine Oganisjana
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta saturs iepazīstina ar pedagoģijas zinātnes izpētes priekšmetu un pamatkategorijām. Tiek aplūkotas dažādas pedagoģijas teorijas, kā arī raksturotas mūsdienu aktuālās pedagoģijas problēmas. Kursa satura apguve notiek ciešā teorijas un prakses kontekstā. Lai nodrošinātu aktīvo mācīšanos, studenti tiek iesaistīti grupu diskusijās, situāciju analīzē, literatūras studijās, prezentācijās par paša izvēlētu vai pedagoga dotu aktuālu pedagoģisku problēmu. Tādējādi tiek akcentēta arī teorijas un prakses saite. Teorijā gūtās atziņas studenti izvērtē konkrētā pedagoģiskā situācijā. Mācībspēka piedāvātie refleksīvie jautājumi ļauj studentam padziļināt izpratni par mācību procesu, tā pamatelementiem un to savstarpējo saikni: pedagoga stils un mācību motivācija, sadarbība pedagoģiskā vidē. Satura apguve tiek organizēta tādējādi, lai studenti pilnveidotu prasmi sadarboties, dalīties pieredzē un apmainīties idejām. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir veidot izpratni par pedagoģijas zinātni un tās kategorijām teorijas un prakses kontekstā, lai iedrošinātu studentus turpmākai pedagoģiskai darbībai.Kursa apguves rezultātā studenti izpratīs pedagoģijas likumsakarības, pamatprincipus, didaktikas pamatkategorijas un pratīs izmantot zināšanas par mācību metodēm, organizācijas formām konkrētu pedagoģisko situāciju analīzei. Kursa noslēgumā studenti demonstrēs savas prasmes saskatīt un raksturot pedagoģiska rakstura problēmu, apzināt literatūru par attiecīgo problēmu un sagatavot publisku uzstāšanos/ prezentāciju par to.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot raksturot humānpedagoģijas atziņas, noteikt to pedagoģisko lietderību, kā arī iespējamos riska faktorus. - Semināra diskusijas. Eseja
Prot salīdzināt dažādas didaktiskās pieejas, analizēt didaktiskos principus un pedagoga lomu katrā no pieejām, kā arī studentu guvumu. - Situācijas/gadījumu analīze
Prot raksturot savu mācīšanās stilu un izraudzīties tam atbilstošas stratēģijas informācijas strukturēšanai un iegaumēšanai - Ideju karte
Prot ilustrēt ar piemēru mācību principu izpausmi pedagoģiskā procesā - Praktiskais darbs
Prot izmantot konfliktu risināšanas teoriju pedagoģiskā problēm- situācijā - Situācijas analīze
Priekšzināšanas Pamatzināšanas vispārīgā psiholoģijā; izpratne par izziņas procesiem, to nozīmi

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
AIMF0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AEMC0 1. kurss, 1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
AMMM0 2. kurss, 2+1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIMF0 1. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AKML0 1. kurss, 1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RHGT0 1. kurss, 1 grupa
1 I Profesors A.Zigmunde Nenoteikta- 0 10.00 - 10.00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-122 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDMI0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIMU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RKML0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-122 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWGD0 1. kurss, 1 grupa
1 I Profesors A.Zigmunde Nenoteikta- 0 10.00 - 10.00
1 Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-122 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-122 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKMT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMD0 1. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
ADMD0 2. kurss, 3+1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.00
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
ADMD0 2. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AEMC0 2. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AEMC0 2. kurss, 1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AEMJ0 2. kurss, 3 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AEMO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AEMO0 1. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RMMZ0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Zigmunde Kronvalda 1-225 4 18.15 - 21.15 * * * * * * * *
AMGA0 2. kurss, 1+2+3 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.00
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RMGU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMGUC 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Zigmunde Āzenes 12-223 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMGA0 3. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.00
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIME0 1. kurss, 2+1 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AMGA0 2. kurss, 4 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AHGT0 1. kurss, 2 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 3 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIMF0 1. kurss, 3 grupa
1 I Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors K.Oganisjana Kalnciema 6-321 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]