HSP430 Sociālā psiholoģija

Kods HSP430
Nosaukums Sociālā psiholoģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Sandra Gudzuka, Laila Girsova, Airisa Šteinberga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Sociālās psiholoģijas priekšmets. Mazā grupa kā psiholoģiskās izpētes objekts. Uzvedības motivācija grupā. Pašaktualizācija. Masu psiholoģija..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis. Pilnveidot studentu sociāli psiholoģisko kompetenci. Uzdevumi. 1. Attīstīt spējas analizēt cilvēka un sabiedrības mijiedarbības psiholoģiskos aspektus. 2. Attīstīt prasmes veikt situācijas un cilvēku psiholoģisko novērtējumu. 3. Attīstīt pašnovērtēšanas prasmes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj raksturot un analizēt sociālpsiholoģiskos fenomenus. - Līdzdalība nodarbībās. Konkrētu situāciju analīze. Pārbaudes darbs. Ieskaite.
Spēj pielietot sociālpsiholoģiskās zināšanas konkrētā situācijā. - Patstāvīgā darba un situācijas prezentācija un analīze
Spēj veikt pētnieciskas intervijas un psiholoģisku novērojumu. - Mācību uzdevumu veikšana. Ieskaite.
Spēj veikt pašraksturojumu un konkrētas situācijas psiholoģisko novērtējumu. - Pātstāvīga mācību uzdevuma un vingrinājumu izpilde. Ieskaite. Gala novērtējums: Ieskaite
Priekšzināšanas nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RDMF0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Ķīpsalas 6b-300 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]