HSP379 Latvijas politiskā sistēma

Kods HSP379
Nosaukums Latvijas politiskā sistēma
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Gunārs Ozolzīle, Vineta Gobiņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Latvijas valstiskuma idejas attīstība. Latvijas politiskās sistēmas attīstība līdz 1940. gadam. Latvijas politiskās sistēmas attīstība pēc 2. Pasaules kara. Latvijas Satversme un tai atbilstošā varas institūciju struktūra. Politiskie spēki un partiju sistēma.Vēlēšanu sistēma.Iekšējā un ārējā politika. Politiskā kultūra un pilsoņu līdzdalība politiskajos procesos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: nodrošināt studentiem apgūt Latvijas Valsts politikas būtību. Uzdevumi: 1. apgūt prasmi analizēt politisko partiju rīcību atbilstoši to pārstāvētajām ideoloģijām; 2. iegūt apzinīga vēlētāja kompetenci saskaņot savas kā politikas subjekta intereses ar politikas īstenotāju piedāvātajiem konceptiem; 3. apgūt prasmi analizēt Latvijas politiskās realitātes globālo pasaules politisko procesu kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Saprot Latvijas politikas norišu cēloņus un sekas - semināra nodarbībā izstrādā politiskas problēmas risinājuma projektu, aizstāv to grupā. (ieskaitīts)
Prot noteikt politisko partiju rīcības loģiku. - Semināra nodarbībā simulē politiska lēmuma pieņemšanu atbilstoši konkrēta politiska spēka pārstāvētajām ideoloģiskajām interesēm. (ieskaitīts)
Zina Latvijas valsts izveides gaitu un attīstības posmus. - Kontroldarbs (ieskaitīts)
Prot saskaņot savas kā politikas subjekta un politiskās varas īstenotāju intereses un iespējas. - Semināra nodarbībā ar lomu spēles palīdzību tiek noskaidrota attiecīgā prasme. (ieskaitīts)
Priekšzināšanas Latvijas vēstures vispārizglītojošais kurss (vidusskola)

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. G.Ozolzīle Kalnciema 6-411 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. G.Ozolzīle Kalnciema 6-411 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. G.Ozolzīle Kalnciema 6-411 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. G.Ozolzīle Kalnciema 6-411 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 I G.Ozolzīle Kalnciema 6-308 0 10:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. G.Ozolzīle Kalnciema 6-308 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. G.Ozolzīle Kalnciema 6-308 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. G.Ozolzīle Kalnciema 6-308 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]