HSP378 Politoloģija

Kods HSP378
Nosaukums Politoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Gunārs Ozolzīle, Sandra Stašāne, Ingūna Irbīte, Aivars Karlsons
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūta sabiedrības politiskās sistēmas uzbūve un varas realizācijas mehānismi. Tiek veidotas prasmes analizēt politiskās filozofijas un starptautisko attiecību problēmas. Apgūstamie jautājumi tiek iztirzāti politikas vēstures un teoriju kontekstā. Daudzi jautājumi tiek skatīti Latvijas demokrātijas tapšanas prizmā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt valsts pilsonim nepieciešamās politiskās pamatkompetences, kas galarezultātā sekmēs studentu politisko socializāciju un līdz ar to arī pilsoniskās sabiedrības veidošanos mūsu valstī. Nodarbībās tiek attīstīta prasme kompetentāk analizēt un labāk izprast sabiedrībā notiekošos politiskos procesus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot politiskās sistēmas funkcionēšanas galvenās likumsakarības. - Diskusija seminārā, kontroldarbu un testu jautājumi.
Spēj atpazīt un salīdzināt dažādas valdīšanas sistēmas. Prot pielietot šīs zināšanas diskutējot par valdīšanas sistēmas maiņas nepieciešamību valstī. - Grupu diskusija, kontroldarbu un testu jautājumi.
Spēj atpazīt un salīdzināt dažādas vēlēšanu sistēmas. Prot pielietot šīs zināšanas diskutējot par vēlēšanu sistēmas maiņu valstī. - Diskusija seminārā, kontroldarbu un testu jautājumi.
Spēj atpazīt un salīdzināt politiskās ideoloģijas. Prot pielietot šīs zināšanas Latvijas politiskā spektra analīzē. - Diskusija seminārā, kontroldarbu un testu jautājumi.
Zina demokrātijas teorijas. Prot pielietot šīs zināšanas dažādu politisko sistēmu analīzē. - Grupu diskusija, vingrinājumu un testu jautājumi.
Prot kompetenti un argumentēti diskutēt par mūsdienu starptautisko attiecību pamatproblēmām pielietojot apgūtās teorijas. - Grupu diskusija, vingrinājumu un testu jautājumi.
Studiju rezultātu galīgā vērtēšana - Ieskaite
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Tiešsaistes-MSTeams 0 14.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Ķīpsalas 6b-422 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBEN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 14:00
RIBEN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 14:00
RECO0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Āzenes 12-103 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RECO0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Āzenes 12-103 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICUN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 14:00
RICRP 4. kurss, 1 grupa
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
RDBD0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Āzenes 12-103 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBF0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Āzenes 12-103 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMCD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Ķīpsalas 6b-422 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMBM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Ķīpsalas 6b-422 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RECZ0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Ķīpsalas 6b-422 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]