HSP377 Vispārējā socioloģija

Kods HSP377
Nosaukums Vispārējā socioloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Gunārs Ozolzīle, Sandra Stašāne, Valerijs Kuņickis, Vineta Gobiņa, Silvija Rēvele, Laila Girsova, Solveiga Upīte
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti sabiedrības uzbūves pamati. Tiek veidotas sociālajā realitātē notiekošo procesu un izmaiņu, to radīto sociālo pretrunu un problēmu (šķirisko, dzimtes, etnisko un rasu) analīzes prasmes. Īpaša uzmanība tiek pievērsta socializācijai un deviācijai, kā arī atsevišķiem sociālajiem institūtiem: ģimenei, reliģijai, izglītībai. Apgūstamie jautājumi tiek iztirzāti socioloģijas vēstures un teoriju kontekstā. Kursa nobeigumā studenti tiek iepazīstināti ar konkrēto socioloģisko pētījumu metodoloģiju, metodiku un tehniku..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt nepieciešamās pamatkompetences, lai varētu izprast sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas galvenās likumsakarības. Kursa apguves gaitā studenti gūst izpratni par sociālās rīcības, mijiedarbības un sociālo attiecību mehānismiem. Nodarbībās tiek apgūta prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos sociālos procesus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas galvenās likumsakarības. - Grupu diskusija. Uzdevumi.
Spēj atpazīt un salīdzināt galvenās socioloģiskās teorijas. Prot pielietot šīs teorijas mūsdienu sabiedrībā notiekošo sociālo procesu analīzē. - Diskusija seminārā, kontroldarbu un testu jautājumi.
Zina galvenos sociālos institūtus, pārzina to struktūru un izprot to funkcionēšanas likumsakarības. - Grupu diskusija, vingrinājumu un testu jautājumi.
Spēj atšķirt kvantitatīvās un kvalitatīvās pētīšanas metodes un izvērtēt pētījumos iegūto datu reprezentativitāti. - Praktiskais darbs, uzdevumi.
Studiju rezultātu galīgā vērtēšana - Ieskaite
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
NBCS0 5. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kronvalda 1-225 0 14:30 - 18:00
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Kronvalda 1-225 0 17.00 - 19.00
AMMM0 2. kurss, 3+1 grupa
1 Lekc. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
RBCE0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d.; Lab.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Nenoteikta- 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Ķīpsalas 6b-318 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Ķīpsalas 6b-318 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RECO0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Meža 1/1-25 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RECO0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Meža 1/1-25 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NEBN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kronvalda 1-225 0 14:30 - 18:00
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Kronvalda 1-225 0 17.00 - 19.00
ADBD0 1. kurss, 6 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
AIBE0 1. kurss, 1+2+3 grupa
1 Lekc. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
NMCD0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors G.Ozolzīle Kronvalda 1-225 0 14:30 - 18:00
1 I Asociētais profesors G.Ozolzīle Kronvalda 1-225 0 17.00 - 19.00
AIBU0 2. kurss, 2 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
ADBD0 2. kurss, 1 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
RWCH0 4. kurss, 2+1+3 grupa
1 I Docents (praktiskais) L.Girsova Nenoteikta- 0 08.15 - 09.50
1 Lekc. Docents (praktiskais) L.Girsova Ķīpsalas 6b-318 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AHCT0 4. kurss, 1 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 2+4+6+7 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
AWCV0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
ADBD0 3. kurss, 2 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
AIBE0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
AIBE0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 3 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
ADMD0 1. kurss, 6 grupa
1 I Lektors S.Rēvele Nenoteikta- 0 12.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. S.Rēvele Āzenes 12-102 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RMCE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Meža 1/1-202 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWBW0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Meža 1/1-25 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. V.Kuņickis Āzenes 12-101 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Meža 1/1-25 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Ozolzīle Meža 1/1-25 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]