HSP375 Vadības socioloģija

Kods HSP375
Nosaukums Vadības socioloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Aleksejs Šņitņikovs, Sandra Stašāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā tiek apgūti sociālo parādību un procesu nozīmes cilvēku sabiedrības attīstībā un tās pārvaldības teorētiskie pamati, kā arī prasmes dažādu vadības līmeņu strūktūru un stilu izvēlē. Izvērtēts sociālo parādību un procesu iespaids uz darba organizāciju, motivāciju, cilvēku formālām un neformālām attiecībām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Vadības socioloģijas mērķis humanitarizēt tehnokrātisko domāšanas veidu, iegūstot pamatkompetences lēmumu pieņemšanai balstoties ne tikai uz tehniski ekonomiskiem faktoriem, bet arī uz sociāliem faktoriem. Semināros un praktiskās nodarbībās ir iespēja apgūt prasmes sociālo risku izvērtējumam izvēloties pārvaldības struktūras un vadības stilus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot atpazīt socioloģijas un vadības socioloģijas izpētes priekšmetus, definēt šīs zinātnes, uzskaitīt sabiedrības attīstības etapus un aprakstīt socioloģisko zināšanu nepieciešamību speciālistiem. - Diskusija seminārā, ieskaites darba testa jautājumi.
Spēj atšķirt socioloģiskās informācijas iegūšanas metodes, lieto tās, prot izvērtēt aptaujas metodes ticamības līmeni un izskaidrot iegūtos rezultātus. - Mājas darbs, ieskaites darba testa jautājumi.
Atpazīst sociālās parādības un procesus, prot izskaidrot to būtību. Spēj definēt indivīda, personības, individualitātes, pārliecības, apziņas un pašapziņas jēdzienus. - Ieskaites darba testa jautājumi.
Prot atšķirt marketinga sociālos aspektus, salīdzināt tirgus vadības paņēmienus un koncepcijas. - Diskusija seminārā, ieskaites darba testa jautājumi.
Spēj atšķirt sociālās organizācijas nozīmi uzņēmuma struktūrā, kā arī sociāli-demogrāfiskās, sociāli-etniskās, ekonomiskās un sadales attiecības darba kolektīvā un tā attīstības obj. un subj. faktorus - Ieskaites darba testa jautājumi.
Prot salīdzināt profesiju, specialitāšu, specializācijas un kvalifikācijas struktūras. Prot izvērtēt sociālos mehānismus cilvēciskā faktora aktivizēšanai. - Situācijas analīze praktiskās nodarbībās.
Spēj izvērtēt valsts sociālās politikas nozīmi sabiedrības attīstībā, darba kolektīvu pārvaldes struktūras un vadības stilu nozīmi menedžera darba organizācijā. - Diskusija seminārā, ieskaites darba testa jautājumi.
Spēj atpazīt rādītājus pamudinājumam uz darbu un motivāciju ražošanā. Izvērtē cilvēka un tehnikas attiecības un to evolūciju, kā arī tehniski-ekonomisko rādītāju nomaiņu ar sociāliem parametriem. - Situācijas analīze praktiskās nodarbībās.
Prot izvēlēties dzīves kvalitātes rādītājus un sociālās darba apmaksas sistēmas. Izskaidrot, ka cilvēku sabiedrībai laiks ir attīstības telpa. - Situācijas analīze praktiskās nodarbībās un ieskaites darba testa jautājumi.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RMCE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMCE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWBW0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RMMR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICH0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDCDK 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Āzenes 12-103 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]