HPS120 Saskarsmes pamati

Kods HPS120
Nosaukums Saskarsmes pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra
Mācībspēks Sandra Gudzuka, Sandra Stašāne, Laila Girsova, Vineta Gobiņa, Airisa Šteinberga, Ilze Kricka, Guna Matule
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiek raksturoti saskarsmes psiholoģiskie,ētiskie un kultūras aspekti. Izskaidrota saskarsmes procesa būtība, funkcijas un veidi. Tiek aplūkoti saskarsmi ietekmējošie faktori. Verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības grupā. Skaidroti komandas sadarbības principi, saskarsmes īpatnības augstskolā. Cilvēku attiecību ētiska regulēšana. Konfliktu rašanās un to atrisināšanas principi. Raksturoti svarīgākie saskarsmes kultūras aspekti. Uzvedības etiķete un normas. Personas ārējā tēla veidošana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir pilnveidot studentu komunikatīvo kompetenci, kas ietver a) izpratni par saskarsmes situāciju, mērķiem, savu un saskarsmes partnera uzvedību, b) prasmes izvēlēties un lietot adekvātus saskarsmes līdzekļus. Studentiem jāprot analizēt saskarsmes situācijas, jāprot argumentēt savu pozīciju diskusijā, jāspēj izvēlēties piemērotāko uzvedības taktiku. Jāizprot savas stiprās un vājās saskarsmes puses un jāspēj pilnveidot personisko saskarsmes stilu. Jāizprot komandas sadarbības principi, jāspēj apzināti izvēlēties savu lomu komandā, jāspēj veidot efektīvu komunikāciju grupā. Jāprot veikt interviju un analizēt partnera uzvedību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izpratne par saskarsmes procesa struktūru; verbālajiem un neverbālajiem aspektiem; saskarsmes kompetenci. - Gadījumu analīze. Kontroldarbs.Ieskaite
Izpratne par saskarsmes kompetencēm un saskarsmes prasmju pilnveide. - Pašnovērtējums pēc noformulētajiem kritērijiem.
Izpratne par konflikta situācijām ;grūtajiem saskarsmes partneriem un prasme izvēlēties adekvātu rīcības modeli. - Lomu spēles un situāciju simulācija. pašnovērtējums un ekspertu vērtējumi.
Prasmes sadarboties grupā, izpratne par grupas un komandas darbību. - Grupas uzdevuma prezentācijas analīze un pašnovērtējumi.
Prasmes izveidot personiskā saskarsmes stila raksturojumu. - Savstarpējais vērtējums (ekspertu un pašvērtējums) Gala vērtējums- ieskaite.
Priekšzināšanas pieredze saskarsmē

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 I Docents (praktiskais) L.Girsova Kalnciema 6-321 0 10:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Kalnciema 6-321 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Kalnciema 6-321 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) L.Girsova Kalnciema 6-321 0 12:30 - 16:30
RBCT0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Ķīpsalas 6b-422 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NMCN0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Āzenes 12-103 0 10:00 - 15:00
1 I Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kronvalda 1-225 0 16.00 - 18.00
NBCS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Āzenes 12-103 0 10:00 - 15:00
1 I Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kronvalda 1-225 0 16.00 - 18.00
NMCD0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Āzenes 12-103 0 10:00 - 15:00
1 I Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kronvalda 1-225 0 16.00 - 18.00
NMCU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Āzenes 12-103 0 10:00 - 15:00
1 I Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kronvalda 1-225 0 16.00 - 18.00
RWCH0 4. kurss, 2+1+3 grupa
1 I Docents (praktiskais) S.Gudzuka Nenoteikta- 0 12.00 - 12.00
1 Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Ķīpsalas 6b-422 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kalnciema 6-303 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 I Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kalnciema 6-303 4 12.30 - 14.05 *
RICM0 2. kurss, 2 grupa
1 I Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kalnciema 6-303 4 12.30 - 14.05 *
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Kalnciema 6-303 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) S.Gudzuka Ķīpsalas 6b-318 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]