HFL336 Ētikas pamati

Kods HFL336
Nosaukums Ētikas pamati
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Vēsture un filozofija
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Gunārs Ozolzīle, Zanda Lejniece, Sandra Stašāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursā tiek apsekota normatīvās domāšanas izcelsme 2/1 tūkstotī p.Kr., kā arī noskaidrota šī fenomena būtiskā loma mūsdienu cilvēka tapšanā.Šai sakarā tiek aplūkoti ētikas galvenie virzieni , tās kategoriālā struktūra un filozofiskais pamatojums.Bez tam tiek iztirzāts sabiedrisko attiecību morālas regulācijas mehānisms un noteikta tā praktiskā loma cilvēka rīcības motivēšanā dzīves konkrētās situācijās.Tostarp studējošie tiek iepazīstināti ar RTU ētikas kodeksu.Kursu noslēdz tēma par morāles problēmām mūsdienu sabiedrībā un jaunākajām diskusijām ētikas un filozofijas jomās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iemācīties konstruktīvi analizēt cilvēces ētisko ideju vēsturi, prast novērtēt to sociāli normatīvo dabu un spēt kompetenti spriest par mūsdienu ētikas kultūrvēsturiskajiem kontekstiem.Orientēties mūsdienu sabiedrībā dominējošajās demokrātiskajās vērtībās, tās apzināti kopt un attiecīgo pozitīvo pārliecību spēt realizēt praktiskajā dzīvē.Spēt personīgajā pieredzē novērtēt, ka vienīgi uz atbildību orientēta sirdsapziņa ir katra sabiedrības locekļa galvenā morālā kompetence.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēt definēt, aprakstīt un lietot ētikas pamatjēdzienus sabiedrisko attiecību analīzē - testa darbs, argumentēta piedalīšanās semināru diskusijās
Prast precīzi formulēt un argumentēti aizstāvēt savas ētiskās pārliecības , diskutējot par atšķirīgiem viedokļiem - korekta un konstruktīva piedalīšanās semināru diskusijās
Spēt atbildīgi un ar iniciatīvu veikt savus mācību pienākumus, it īpaši koncentrējoties uz patstāvīgu darbu. - referāta pārdomāta gatavošana un sekmīga prezentācija
Prast sniegt precīzus piemērus no savas personīgās un sabiedriskās pieredzes, demonstrējot izpratni par morāles funkcionēšanas mehānismu un likumsakarībām - referāts
Spēt patstāvīgi analizēt konkrētas morālās situācijas sabiedriskajās attiecībās un izdarīt ētiski pamatotu izvēli - paneļdiskusija
Spēt izvērtēt profesionālās darbības morālos aspektus un precīzi pārzināt un realizēt savus studenta pienākumus RTU ētikas kodeksa ietvaros - atbildība un sekmes studijās
Priekšzināšanas Vispārējā un kultūras vēsture

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]