HFL330 Lietišķā etiķete

Kods HFL330
Nosaukums Lietišķā etiķete
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Zanda Lejniece, Sandra Stašāne, Guna Matule
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta studijās tiek veidots priekšstats par etiķetes lomu saskarsmē, apgūtas nozīmīgākās vispārcilvēciskās, lietišķo kontaktu un oficiālo pasākumu uzvedības normas un standarti, īpaši akcentētas novitātes mūsdienu etiķetes attīstībā. Praktiskās nodarbības sniedz iespēju apgūt prasmes adekvāti izvēlēties konkrētajai situācijai atbilstošo uzvedības normu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir humanizēt tehnokrātisko domāšanas veidu, iegūt pamatkompetences labvēlīgas un mūsdienu standartiem atbilstošas vispārcilvēciskās, lietišķās un oficiālās saskarsmes veidošanā. Praktiskajās nodarbībās studentam ir iespēja apgūt prasmes adekvāti izvēlēties un argumentēti pielietot noteiktai situācijai atbilstošu uzvedības modeli. Mūsdienās šīs prasmes tiek vērtētas kā nozīmīgs jaunā speciālista profesionālās kvalitātes rādītājs.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot atpazīt etiķetes normas citu uzvedības regulējošo sistēmu vidū, novērtēt tās lomu sabiedrībā, diferencēt dažādus etiķetes veidus. - Tests un diskusija (aptauja) zināšanu priekšpārbaudei. Eseja.
Spēj aprakstīt vispārcilvēciskās uzvedības normas: sasveicināšanās un iepazīstināšanās nosacījumus, uzrunas formas u.c., atbilstoši realizēt tās noteiktās saskarsmes situācijās. - Situāciju analīze, diskusija, ieskaites darba testa jautājumi.
Zina un prot pielietot lietišķajā saskarsmē sarunas, klausīšanās un ķermeņa valodas etiķeti. Prot pielietot etiķetes nosacījumus telefona sarunā un e-pasta lietošanā. - Vingrinājums, ieskaites, darba testa jautājumi.
Spēj raksturot vizītkartes noformēšanas un lietošanas principus, dāvanu un ziedu izvēles un pasniegšanas nosacījumus, sapulču organizēšanas un norises kārtību u.c. - Ieskaites darba testa jautājumi.
Zina krāsu simboliku un to psihofizioloģisko iedarbību, prot pielietot tās apģērba, interjera, informatīvo materiālu veidošanā. - Vingrinājums, ieskaites darba testa jautājumi.
Spēj aprakstīt apģērba valodu, klasificēt apģērba stilus, izvēlēties situācijai atbilstošu ģērbšanās veidu. - Situāciju apraksta veidošana un analīze praktiskajās nodarbībā.
Prot aprakstīt oficiālo un lietišķo tikšanos norises protokolu, to galvenos elementus. - Ieskaites darba un testa jautājumi.
Spēj klasificēt dažādus lietišķo viesību veidus, raksturot to organizēšanas un norises kārtību, zina un spēj realizēt galda kultūras nosacījumus. - Praktiskā nodarbība (grupu vai individuālais darbs) - jēdzienu atpazīšana, situāciju analīze.
Spēj aprakstīt dažādu nacionālo kultūru etiķetes īpatnības un praktiski realizēt tās saskarsmē. - Ieskaites testa jautājumi.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RBCE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. Z.Lejniece Āzenes 12-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. Z.Lejniece Āzenes 12-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RWCH0 4. kurss, 3+1+2 grupa
1 Lekc. Doc. Z.Lejniece Āzenes 12-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBKB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. Z.Lejniece Āzenes 12-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCT0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. Z.Lejniece Āzenes 12-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RHCT0 4. kurss, 1+2 grupa
1 I Z.Lejniece Āzenes 12-102 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. Doc. Z.Lejniece Āzenes 12-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. Z.Lejniece Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 I Z.Lejniece Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. Z.Lejniece Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
RMCF0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. Z.Lejniece Āzenes 12-102 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]