IĀS737 Transporta ekonomika un komercekspluatācija (studiju projekts)

Kods IĀS737
Nosaukums Transporta ekonomika un komercekspluatācija (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta ietvaros studenti izstrādā studiju projektu par kādu no tematiem par transporta komercekspluatāciju, atspoguļojot zināšanas transporta procesu organizācijā, transporta sistēmas vadīšanā, statistikā, datu analīzē, pētījumu izstrādes procesā un citos studiju priekšmetos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir izprast, analizēt un novērtēt kādu atsevišķu elementu transporta komerekspluatācijā, rezultātu atspoguļojot izstrādāta studiju projekta veidā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt situāciju, savākt nepieciešamo informāciju (anketēšana, intervēšana, uzņēmuma apmeklēšana, darbs ar literatūru u.c.), analizēt problēmas un izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj raksturot identificētās problēmas analizētajā uzņēmumā, izklāstīt savas domas atbilstoši studiju projektu nolikumā definētajām prasībām, strādāt komandā. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj novērtēt transporta komercekspluatācijas risināšanas iespējas uzņēmumā un izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, dažādu praktisku situāciju iespējamajiem risinājumiem, publiski aizstāvēt studiju projekta pētījuma rezultātus, tos izskaidrot un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas, iepriekšējos mācību semestros, t.i. mikroekonomikā, uzņēmējdarbības plānošanā, transporta ekonomikā, pārvadājumu organizēšanā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. A.Starčenko Kalnciema 6-411 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]