IĀS736 Starptautiskie ekonomiskie sakari un globalizācija

Kods IĀS736
Nosaukums Starptautiskie ekonomiskie sakari un globalizācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā tiek apgūta starptautisko ekonomisko sakaru būtība un pamatprincipi, kas ļaus izprast globalizācijas ietekmi uz starptautiskajiem ekonomiskajiem sakariem. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs saskatīt riskus, kas saistīti ar starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu un pratīs rast risinājumus krīzes situācijās. Tiek apgūta arī krīžu un konfliktu prognozēšanas un novēršanas plānošana starptautiskajā uzņēmējdarbībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir iegūt priekšstatu par vispārējām norisēm starptautiskajos ekonomiskajos sakaros un globalizācijas procesiem ekonomikā, kā arī iegūt kompetences un prasmes risku situācijās starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Uzdevumi: 1. apgūt starptautisko ekonomisko sakaru un globalizācijas procesu ekonomikā teorētiskos aspektus; 2. apgūt risku un to analīzes teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas; 3. apgūt starptautiskās uzņēmējdarbības vides analīzes un darbības plānošanas metodes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt starptautisko ekonomisko sakaru saistību ar procesiem pasaules ekonomikā. - Pastāvīgais darbs bibliotēkā un mājās.
Spēj izprast riska faktorus starptautisko ekonomisko sakaru kontekstā. - Praktiskie darbi.
Spēj iegūt, apkopot un analizēt informāciju, datus. - Patstāvīgais darbs mājās.
Spēj novērtēt iegūtos rezultātus, interpretēt tos. - Patstāvīgais darbs ar prezentāciju auditorijā.
Spēj analizēt procesus starptautisko ekonomisko sakaru kontekstā. - Patstāvīgais darbs, diskusijas auditorijā.
Spēj atšķirt un izprast terminu būtību un pareizu tā lietojumu ar jomu saistītos tematos. - Patstāvīgais darbs, grupu darbs, kontroldarbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Saskaņā ar studiju programmas plānu

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-523 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-523 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-523 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-523 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]