IĀS734 Starptautisko iepirkumu organizēšana

Kods IĀS734
Nosaukums Starptautisko iepirkumu organizēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Darja Junusova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz ieskatu par starptautisko iepirkumu procesu, tā plānošanu, organizēšanu, vadīšanu un kontroli, pievēršot uzmanību veiksmīga iepirkuma procesa galvenajām sastāvdaļām, piemēram, piegādātāju vērtēšanai un izvēlei, sadarbībai, iepirkumu efektivitātes paaugstināšanas paņēmieniem, piegādēm, procesa efektivitātei, kā arī izvēlēties un argumentēt uzņēmuma finanšu izdevīgāko variantu, kas būs nepieciešams arī studenta tālākajā profesionālajā darbībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir apgūt zināšanas par starptautisko iepirkumu procesu kopumā, tā posmiem un iespējamiem riskiem katrā posmā, un iepirkuma procesa ietekmi uz uzņēmuma darbību. Studiju kursa apguve studentiem attīstīs iemaņas starptautisko iepirkumu procesu plānošanā, nodrošināšanā, datu apstrādē un analīzē, informācijas interpretēšanā. Pēc studiju kursa apguves students pratīs plānot, veikt un novērtēt starptautisko iepirkumu procesu, tā efektivitāti, kā arī atrisināt problēmas, kas saistītas ar piegāžu tīklu plānošanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izveidot iepirkuma procesu. - Praktiskie darbi.
Spēj izprast principu, pēc kā izvēlas piegādātāju. - Praktiskie darbi.
Spēj iegūt, apkopot un analizēt informāciju, datus. - Patstāvīgais darbs mājās.
Spēj novērtēt iegūtos pētījuma rezultātus, tos noformēt un aizstāvēt. - Patstāvīgais darbs ar prezentāciju auditorijā.
Spēj apgūt un izprast nozares literatūru. - Patstāvīgais darbs, diskusijas auditorijā.
Spēj izprast terminu būtību un pareizu tā lietojumu ar jomu saistītos tematos. - Patstāvīgais darbs, grupu darbs, kontroldarbs.
Spēj atšķirt un izprast pareizu terminu lietojumu ar jomu saistītos tematos, iesaistot tos gramatiski un stilistiski pareizos teikumos. - Kontroldarbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-513 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-513 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-513 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-513 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 4. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-411 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-410 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-410 0 12:30 - 15:30
AIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-513 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-513 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]