BBM717 Būvmehānika

Kods BBM717
Nosaukums Būvmehānika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Jānis Šliseris, Ģirts Frolovs, Ivars Radiņš
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 3
Anotācija Tiks radīts priekšstats par tipisku būvju nesošo konstrukciju mehāniku un aprēķina metodēm. Izmantojot struktūranalīzes pieeju, tiks demonstrēts statiski noteicamu un statiski nenoteicamu konstrukciju īpatnības. Statiski nenoteicamām konstrukcijām tiks aplūkotas klasiskās aprēķinu metodes - spēku un pārvietojumu, kā arī skaitliskās, piemēram, galīgo diferenču un galīgo elementu. Tiks radīts priekšstats par telpisku konstrukciju darbību, daudzstāvu ēku bīdes stingumu un stinguma centru, kā arī racionālu šķērssienu izvietojuma plānošanu. Tiks skaidrotas pamatidejas būvju aprēķiniem nelineārajā stadijā, kas ietver gan ģeometrisko nelinearitāti, gan materiāla nelinearitāti. Tiks veikti tipisku ēku aprēķini elastīgi-plastiskajā stadijā - gan analītiski, gan izmantojot datorprogrammas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt būvju nesošo konstrukciju mehāniskās stiprības un stinguma veidošanas principus un to iekšējo piepūļu un pārvietojum aprēķinu pamatprincipus. Gūt izpratni par tipiskāko būvju elementu- siju, rāmju, kopņu, daudzstāvu ēku mehānikas pamatprincipiem, kā arī būvmehānikas tipiskāko teoriju pielietošanas iespējām un ierobežojumiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veikt tipiskāko būvju struktūranalīzi - Kontroldarbs, studiju darbs, eksāmens
Prasme noteikt piepūles un pārvietojums tipiskāko būvju elementos - Kontroldarbs, studiju darbs, eksāmens
Izpratne par statiski nenoteicamu konstrukciju darbības īpatnībām un to vienkāršākajām aprēķinu metodēm - Kontroldarbs, studiju darbs, eksāmens
Izpratne par būvju telpiskām nesošo konstrukciju tipiskām sistēmām, piemēram, daudzstāvu ēku šķērssienu racionāliem plānojumiem. - Kontroldarbs, studiju darbs, eksāmens
Izpratne par skaitliskajām metodēm būvmehānikas uzdevumu risināšanā - Kontroldarbs, studiju darbs, eksāmens
Izpratne par galvenajām nelinearitātēm tipiskām būvju konstrukcijām un to ievērtēšana būvmehānikas aprēķinos - Kontroldarbs, studiju darbs, eksāmens
Pamatiemaņas būvmehānikas uzdevumu risināšanai ar tuvinātām metodēm un datorprogrammu iegūto rezultātu adekvātuma novērtēšanai - Kontroldarbs, studiju darbs, eksāmens
Priekšzināšanas Būvmehānnikas ievadkurss. Matemātika. Fizikas nodaļas, kas attiecas uz mehāniku.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCT0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors I.Radiņš Āzenes iela 12-K1-116 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. I.Radiņš Āzenes 12-111 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors I.Radiņš Āzenes iela 12-K1-116 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 3+4 grupa
1 Pr.d. Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6b-313 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors I.Radiņš Āzenes iela 12-K1-116 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBKB0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors I.Radiņš Āzenes iela 12-K1-116 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
DBKV0 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Lektors S.Gorņiks Smilšu 90-219 5 17.30 - 20.05 * * * * * * * *
2 Lekc. Lektors S.Gorņiks Smilšu 90-219 5 17.30 - 20.05 * * * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Pr.d. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-111 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2 Lekc. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-101 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 2. kurss, 3+4 grupa
2 Pr.d. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-212 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
2 Lekc. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-101 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCT0 2. kurss, 1+2 grupa
2 Lekc. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-101 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-111 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
NBCT0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Lekc. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Lekc.; Pr.d. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Pr.d. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Lekc.; Pr.d. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Pr.d. Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Asistents L.Radiņa Āzenes iela 12-K1-115 0 10:00 - 15:00
RBKB0 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-101 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Lektors A.Pupurs Āzenes 12-111 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]