BBK761 Koka konstrukcijas (studiju projekts)

Kods BBK761
Nosaukums Koka konstrukcijas (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Imants Mieriņš, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets ietver galvenos koka konstrukciju projektēšanas aspektus: koka konstrukciju materiālu izvēli, konstrukciju elementu aprēķinu pamatprincipus, ēku karkasu noturības, stabilitātes un ilgmūžības aspektus. Koka konstrukciju projektēšana balstīta uz Eirokodeksu pielietošanu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēs izprast koka elementu un to savienojumu darbību būvkonstrukcijās. Spēs praktiski pielietot koka konstrukciju aprēķina un konstruēšanas pamatprincipus. Spēs noteikt slodzes, kuras iedarbojas uz ēkām, un veikt koka elementu un to savienojumu projektēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj aprēķināt koka konstrukciju elementu nestspēju. - Studiju projekta aizstāvēšana.
Spēj pārbaudīt koka elementu stiprību un noturību pie dažādiem konstrukciju slogošanas gadījumiem. - Studiju projekta aizstāvēšana.
Spēj izstrādāt izprojektēto koka konstrukciju rasējumus atbilstoši EC normatīviem. - Studiju projekta aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Būvmehānika, metāla konstrukcijas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]