IĀS733 Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija

Kods IĀS733
Nosaukums Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Astra Auziņa-Emsiņa, Gunta Krasta
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz priekšstatu un attīsta pielietošanas prasmes starptautiski atzītu un pieņemtu uzvedības, saskarsmes un komunikāciju normu ievērošanā uzņēmējdarbībā, starpvalstu attiecību veidošanā, tajā skaitā diplomātisko attiecību veidošanā. Students apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas efektīvai informācijas apmaiņai, gūst pielietošanas prasmes komunikācijā ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Tiek veidota izpratne par individuālā un organizācijas tēla veidošanas pamatprincipiem. Attīstītas publiskās runas, uzstāšanās un prezentēšanas prasmes. Studenti apgūst verbālās un neverbālās komunikācijas pamatus, globālā biznesa etiķete, prezentācijas prasmes, tīkla etiķeti, kā arī sociālo tīklu darbības pamatprincipus un tēla veidošanu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt labvēlīgas, mūsdienu nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem atbilstošas vispārcilvēciskās, lietišķās un oficiālās saskarsmes un komunikācijas prasmes pielietošanai profesionālajā darbībā. Studējošie prot adekvāti izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošu uzvedības modeli, kā arī pārstāvēt uzņēmumu/organizāciju un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Kritiski vērtēt savu un citu cilvēku uzstāšanos, pielietot dažādas runas tehnikas, veidot runas struktūru, izprast tās psiholoģiskos aspektus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot komunikācijas veidošanas un komunikācijas procesa veidošanās teorētiskos aspektus, izprot un atpazīst komunikācijas barjeras, to cēloņus. - Praktiskie darbi individuāli un grupās, diskusijas, tests, eksāmens.
Izprot atšķirības starp iekšējo un ārējo komunikāciju. Izprot tēla veidošanas pamatprincipus. - Praktiskie darbi individuāli un grupās, diskusijas, tests, eksāmens.
Spēj izveidot un demonstrēt prezentēšanas prasmes, izvēlēties efektīvākos verbālās un neverbālās komunikācijas rīkus, piemērot savu prezentāciju, runu vai uzstāšanos atbilstošai auditorijai, tajā skaitā starptautiskā vidē. - Praktiskie darbi individuāli un grupās, video treniņš, tests, eksāmens.
Pārzina lietišķās etiķetes prasības un prot pielietot tās atbilstošās situācijās, tajā skaitā apģērba izvēlē un atbilstošās uzvedības manieres. - Praktiskie darbi, grupu darbi un prezentāciju gatavošana, tests, eksāmens.
Priekšzināšanas Saskarsmes pamatos; prasme strādāt ar datoru; izpratne par uzņēmējdarbības pamatprincipiem.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. G.Krasta Kalnciema 6-410 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-410 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
RICM0 4. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. G.Krasta Kalnciema 6-410 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-410 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. G.Krasta Kalnciema 6-410 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-410 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-308 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. G.Krasta Kalnciema 6-308 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]