IĀS732 Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Kods IĀS732
Nosaukums Eiropas Savienības pārvaldība un politika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Remigijs Počs, Dita Erna Sīle, Ilze Ciganska, Aija Timofejeva
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu Eiropas Savienības izveidē, kompetencēs un tiesību sistēmā, skaidro Eiropas Savienības institūciju organizāciju, funkcijas un lēmumu pieņemšanas sistēmu, iepazīstina ar Eiropas Savienības politikām, kas ir saistītas ar ekonomiku un uzņēmējdarbību..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt teorētisku un praktisku vispārēju ieskatu Eiropas Savienības pārvaldībā un politikās. Studiju rezultāti: 1) Students spēs izprast Eiropas Savienības darbības pamatprincipus un institūciju lomu lēmumu pieņemšanā; 2) Gūs izpratne par Eiropas Savienības tiesībām un kompetencēm; 3) Students papildinās savas kompetences ar ekonomikas nozari saistītajām Eiropas Savienības politikām; Students spēs formulēt vērtējumu par Eiropas Savienības tiesību aktiem un to ietekmi Latvijā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēs izprast Eiropas Savienības darbības pamatprincipus un institūciju lomu lēmumu pieņemšanā. - 1) Grupas darbs un prezentācija auditorijā: analīze par kādu no Eiropas Savienības institūcijām (vēsturi, uzbūves sistēmu, funkcijām, pilnvarām, lomu lēmumu pieņemšanas procesā, dalībvalstu pārstāvību u.tml.). 2)Kontroldarbs. 3) Eksāmens.
Students gūs izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un kompetencēm. - 1) Kontroldarbs. 2) Eksāmens.
Students papildinās savas kompetences ar ekonomikas nozari saistītajām Eiropas Savienības politikām. - 1) Kopsavilkumi par obligāto literatūru un debates par attiecīgo tēmu lekciju laikā. 2) Eksāmens.
Students spēs formulēt vērtējumu par Eiropas Savienības tiesību aktiem un to ietekmi Latvijā. - 1) Grupas darbs un prezentācija auditorijā: Latvijas pozīcijas par kādu Eiropas Savienības ar ekonomiku saistīta tiesību akta projektu izstrāde. 2) Eksāmens.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Prof. R.Počs Kalnciema 6-311 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]