EEM732 Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai

Kods EEM732
Nosaukums Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika
Struktūrvienība Elektrisko mašīnu un aparātu katedra
Mācībspēks Svetlana Andrianova, Sandra Vītoliņa, Raisa Smirnova, Eduards Rēns
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā ietvertas skaitliskās metodes un to datorrealizācija, kas nepieciešamas elektrotehnikas nozares tipisko uzdevumu risināšanai: parasto diferenciālvienādojumu skaitliskās risināšanas metodes, nelineāru vienādojumu kompleksās saknes, skaitliskā diferencēšana un integrēšana u.c. Studiju kursa ietvaros studenti iegūst prasmes definēt problēmu, novērtēt sākuma datus, izvēlēties piemērotu skaitliskās risināšanas metodi un izdarīt secinājumus par iegūto rezultātu precizitāti, kā arī prasmes ar skaitliskām metodēm īstenot aprēķinus, ar kuru palīdzību uzlabot procesu vadību un veikt dažādu pārejas procesu analīzi. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķi: - apgūt uzdevumu skaitliskās risināšanas metodes un to īpatnības, risinot uzdevumus elektrotehnikas nozarē; - iemācīties praktiski pielietot dažādu uzdevumu skaitliskās risināšanas algoritmus datorprogrammā. Kursa uzdevumi: - pārzina elektrotehnikas uzdevumu risināšanai plašāk izmantojamās skaitliskās metodes; - prot izvēlēties konkrētam uzdevumam piemērotāko risināšanas metodi, kā arī novērtēt iegūtos rezultātus; - prot kombinēt risinājuma metodes, lai iegūtu optimālu izvirzītā uzdevuma atrisinājumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme novērtēt sākuma datus, izvēlēties piemērotu skaitliskās risināšanas metodi un izdarīt secinājumus par iegūto rezultātu precizitāti. - Teorētiskie testi, izpildīto praktisko darbu novērtējums
Prasme praktiski risināt elektrotehnikas uzdevumus ar skaitliskām metodēm - Eksāmens, izpildīto praktisko darbu novērtējums
Prasme kombinēt risinājuma metodes, lai iegūtu optimālu risinājumu. - Eksāmens, izpildīto praktisko darbu novērtējums
Priekšzināšanas Zināšanas par augstākās matemātikas jēdzieniem (matricas, atvasinājumi, integrāļi, diferenciālvienādojumi u.tml).

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
90.00 106.00 94.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
NECO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 0 10:00 - 16:00
1 Pr.d. Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 0 12:30 - 16:00
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Prof. S.Vītoliņa Āzenes iela 12-K1-220 0 14:30 - 17:00
RECO0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d.; Lab.d. Vad.pētnieks E.Kamoliņš Āzenes iela 12-K1-220 2 12.30 - 14.05 * * * *
1 Pr.d.; Lab.d. Vad.pētnieks E.Kamoliņš Āzenes iela 12-K1-220 2 14.30 - 16.05 * * * *
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa, Vad.pētnieks E.Kamoliņš Āzenes 12-111 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RECO0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Prof. S.Vītoliņa, Vad.pētnieks E.Kamoliņš Āzenes 12-111 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d.; Lab.d. Prof. S.Vītoliņa, Vad.pētnieks E.Kamoliņš Āzenes iela 12-K1-220 4 14.30 - 16.05 * * * *
1 Pr.d.; Lab.d. Prof. S.Vītoliņa, Vad.pētnieks E.Kamoliņš Āzenes iela 12-K1-220 4 16.30 - 18.05 * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]