IĀS731 Starptautiskās darba tiesības

Kods IĀS731
Nosaukums Starptautiskās darba tiesības
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Tiesību zinātnes
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets ir izstrādāts, lai sniegtu vispārēju pārskatu un izpratni par starptautiskajām tiesību normām, kas attiecināmas uz darba tiesiskajām attiecībām. Tiks sniegta padziļināta izpratne par būtiskajām iezīmēm Eiropas tiesību aktos un to mijiedarbību ar Latvijas darba tiesībām, lai studenti spētu analizēt un pielietot apgūtās zināšanas un iemaņas dažādās situācijās, kas saistītas ar starptautiskajām un vietējām darba tiesību normām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis – sniegt studentiem zināšanas par starptautisko un starpnozaru juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar pašreizējā darba likumdošanu Latvijā, Eiropā un citās rūpnieciski attīstītākajās ārvalstīs. Studenti varēs pilnveidot prasmes meklēt informāciju un strādāt ar starptautiskajām tiesību normām. Uzdevumi: 1) veicināt izpratni par starptautiskajām tiesību normām un likumdošanu; 2) attīstīt prasmes, kā meklēt informāciju par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar starptautisko tiesību aktiem; 3) veicināt izpratni par konflikta risināšanas stratēģijām, kas saistītas ar darba tiesībām starptautiskajā darba vidē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students saprot darba tiesisko attiecību jēdzienu un nozīmi. - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Studentam ir zināšanas par darba tiesisko attiecību strīdu risināšanu starptautiskā līmenī. - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Studentam ir izpratne par sociālo likumdošanu dažādās valstīs. - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Students prot analizēt un strādāt ar starptautiskajām tiesību normām, kas saistītas ar starptautiskajām darba tiesībām. - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]