IĀS730 Starptautisko projektu vadība (studiju projekts)

Kods IĀS730
Nosaukums Starptautisko projektu vadība (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studentiem, izmantojot praksē iepriekš kursā “Starptautisko projektu vadība” iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, jāizstrādā un jāprezentē projekts. Priekšmets paredz studentu patstāvīgo darbu pie studiju projekta izstrādes grupās no 2-4 cilvēkiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iemācīties pielietot teorētiskās zināšanas par starptautisko projektu vadību praksē. Uzdevumi: spēt strukturēt projekta ideju, izstrādāt projektu; spēt strādāt komandā, sadalot pienākumus un ievērojot noteikto laika grafiku; spēt veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto studiju projektu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt situāciju, identificēt un analizēt problēmu. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj strukturēt projekta ideju problēmas risināšanai un izstrādāt aktivitātes idejas ieviešanai/problēmas risinājumiem; izklāstīt savas domas, atbilstoši studiju projektu nolikumā definētajām prasībām, strādāt komandās. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj lietot pieejamo informāciju par projektu finansējuma ieguves avotiem un nosacījumiem. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem un to sasaisti ar projekta ideju/problēmu un iespējamiem risinājumiem, to izskaidrot un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējā studiju kursā par projekta idejas strukturēšanu un projekta izstrādi.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]