IĀS729 Loģistika

Kods IĀS729
Nosaukums Loģistika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Alla Starčenko, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz priekšstatu par materiālu plūsmas vadīšanas un preču piegādes ķēdes organizēšanas procesiem uzņēmējdarbībā. Kursā tiek apskatītas speciālās metodes, ar kuru palīdzību var optimizēt krājumu vadīšanas, transportēšanas, objektu izvietošanas un citus loģistikas procesus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir palīdzēt studentiem izprast ar uzņēmējdarbības loģistiku saistītu lēmumu pieņemšanas procesu un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus loģistikas jomā. Uzdevumi: 1. aplūkot loģistiku kā optimizācijas sistēmu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos; 2. apgūt un prast izmantot loģistikas procesu optimizācijas paņēmienus un metodes loģistikas objektu izvietošanā, lokveida un svārstveida maršrutu plānošanā, noliktavas operāciju organizēšanā, krājumu sistēmas vadīšanā un klientu servisa noteikšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt organizācijas datu analīzi, pamatojoties uz loģistikas teorijas zināšanām. - Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu, par kuru studentam ir jāatrod dati, jāveic analīze. Grupu darbs.
Analizējot uzņēmējdarbības loģistikas vidi, spēj definēt loģistikas problēmas. Studenti pārzina galvenās loģistikas procesu optimizācijas metodes un spēj demonstrēt to pielietošanas iespējas. - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs. Eksāmena darbs.
Spēj novērtēt uzņēmuma krājumu vadīšanas sistēmu. - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbs.
Pārzina loģistikas ķēdes procesus un spēj izvēlēties risinājumu uzņēmējdarbības darba rezultātu uzlabošanai. - Divi kontroldarbi par apgūto materiālu Eksāmena darbs, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan praktiskos uzdevumus.
Priekšzināšanas Mikroekonomika, augstākā matemātika, loģistikas pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Starčenko Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Starčenko Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 2 grupa
1 Pr.d. A.Starčenko Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Starčenko Kalnciema 6-311 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]