IĀS727 Loģistikas pamati

Kods IĀS727
Nosaukums Loģistikas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Alla Starčenko, Jānis Kuškins, Aleksandrs Kotļars
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz zināšanas par loģistikas procesu organizēšanu uzņēmumos. Pastiprināti tiek aplūkoti galvenie studiju kursa elementi – sagāde, ražošana un sadale, kas nodrošina materiālu vai gatavās produkcijas un sadales plūsmu no piegādātāja līdz gala patērētājam..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir dot priekšstatu par loģistikas pamatprincipiem un veidot prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus loģistikas procesu vadīšanā uzņēmumos. Uzdevumi: 1.) sniegt zināšanas par loģistikas darbības veidiem, funkcijām, kā arī par loģistikas izmaksu avotiem; 2.) prast pielietot dažādas krājumu vadības metodes ražošanā; 3.) izprast transportēšanas veidu izvēles pamatprincipus; 4.) prast pielietot ABC analīzi uzņēmējdarbībā un pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu par noliktavas izvēli; 5.) izprast servisa līmeņa novērtēšanas kritērijus un preču sadali noteiktā sadales sistēmā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj definēt loģistikas mērķi un uzdevumus, prot analizēt loģistikas izmaksas, pārzina transporta veidu izvēles pamatprincipus. - Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs.
Spēj novērtēt kritisko pārvadājumu apjomu un prot pielietot ABC analīzi krājumu grupēšanā. - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbi. Mājas darbi. Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs.
Izprot preču izvietošanas pamatprincipus noliktavā, spēj novērtēt noliktavu saimniecības risinājumu iespējas - Situāciju analīze praktiskajos darbos. Grupu darbi. Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs.
Prot novērtēt servisa līmeni loģistikas centrā, izprot starpniekdarbības nozīmi loģistikā un transportā. - Kontroldarbs par apgūto materiālu. Eksāmena darbs
Priekšzināšanas Ekonomika, augstākā matemātika, marketings

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-419 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-307 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Kotļars Kalnciema 6-301 5 08.15 - 09.50 *
1 Lekc. Lektors A.Kotļars Kalnciema 6-301 5 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Pr.d. A.Kotļars Kalnciema 6-501 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Lektors A.Starčenko Kalnciema 6-308 0 12:30 - 15:30
AICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors A.Kotļars Kalnciema 6-301 5 08.15 - 09.50 *
1 Lekc. Lektors A.Kotļars Kalnciema 6-301 5 10.15 - 11.50 * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]