IĀS726 Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos

Kods IĀS726
Nosaukums Stratēģiskā vadīšana starptautiskajos uzņēmumos
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Artūrs Zeps
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz zināšanas par starptautisko stratēģisko vadīšanu, t.sk iepazīstina ar stratēģiskās plānošanas procesu, galvenajiem stratēģijas elementiem un to pielietošanu, skaidro organizācijas iekšējo un ārējo faktoru ietekmi uz stratēģijas īstenošanu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir iepazīstināt ar starptautisko stratēģisko vadīšanu, tās procesiem, riskiem un to novēršanu. Studiju rezultāti: 1) Studenti pārzinās starptautiskās stratēģijas vadīšanas procesu, galvenās stratēģijas sastāvdaļas un to nozīmi; 2)Varēs patstāvīgi sagatavot organizāciju stratēģiskās plānošanas dokumentus un tos kritiski izvērtēt; 3) Pārzinās galvenos priekšnosacījumus, kas jāievēro veiksmīgai stratēģijas sagatavošanai un ieviešanai dzīvē; 4) Pratīs analizēt iespējamos riskus stratēģijas izstrādē un ieviešanā, to minimizēšanas vai novēršanas instrumentus; 5) Spēs novērtēt organizācijas gatavību stratēģijas īstenošanai un nepieciešamās izmaiņas organizācijas struktūrā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast starptautiskās stratēģiskās vadīšanas nozīmīgumu un pārzināt galvenos stratēģiskās plānošanas procesa soļus. - Eksāmena darbs par visām tēmām ar dažāda tipa jautājumiem.
Spēj veikt organizācijas un vides analīzi, prast sagatavot stratēģiskās plānošanas dokumentus, patstāvīgi uzstādot stratēģiskos mērķus un uzdevumus. - Pārbaudes darbs - daļēji lekciju laikā, daļēji mājās sagatavota organizācijas stratēģiskās plānošanas dokumenta piemērs.
Spēj noteikt nepieciešamos darbus organizācijas sagatavošanai pilnvērtīgai stratēģijas ieviešanai. Prot kaskadēt stratēģiju, mērīt stratēģijas ieviešanas efektivitāti un pielāgot stratēģiju iekšējās un ārējās vides izmaiņām. - Mājas praktiskais darbs, kura ietvaros studentiem ir jāanalizē konkrētas organizācijas pieredze un jāpiedāvā savi risinājumi.
Pārzina organizāciju Latvijā un ārvalstīs stratēģiju izveides un ieviešanas labo praksi, esošās problēmas un īstenotos risinājumus to labošanai. - Studentu grupu darbs un prezentācija klātienē.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 4+1 grupa
1 Lekc. A.Zeps Kalnciema 6-311 3 18.15 - 19.50 * * * * * *
1 Pr.d. A.Zeps Kalnciema 6-311 3 20.15 - 21.50 * * * * * *
1 Lekc. A.Zeps Kalnciema 6-311 5 18.00 - 21.00 *
AIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Zeps Kalnciema 6-311 3 18.15 - 19.50 * * * * * *
1 Pr.d. A.Zeps Kalnciema 6-311 3 20.15 - 21.50 * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]