IĀS725 Transporta ekonomika un komercekspluatācija

Kods IĀS725
Nosaukums Transporta ekonomika un komercekspluatācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Jānis Kuškins, Alla Starčenko
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursā paredzēts apgūt visu transporta veidu raksturojumu, īpatnības ekonomikā, organizācijā un plānošanā. Kursā tiek apskatīti transporta uzņēmumu galvenie ekonomikas procesi, analizējot to īstenošanai nepieciešamo informāciju. Īpašs īpatsvars tiek likts uz transportlīdzekļu un iekārtu izmantošanas izmaksu samazināšanu un lēmumu pieņemšanas ekonomisku pamatojumu transporta uzņēmumos. Tiek analizēta valsts regulēšanas nozīme dažādos transporta veidos, atšķirīgos pārvadājumu un satiksmes veidos. Tiek izskaidroti izmaksu un tarifu veidošanās principi, salīdzināti pārvadājumu organizēšanas no transporta lietotāja, starpnieka un pārvadātāju viedokļiem. Kursa ietvaros tiek novērtētas transporta sistēmas attīstības iespējas kopumā un atsevišķos reģionos. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir dot priekšstatu par transporta nozīmi sabiedrības vispārējā progresā, resursu plānošanu un izmantošanu transportā, kā arī par konkurenci transporta tirgū. Studiju kursā gūtās zināšanas palīdzēt studentiem izprast transporta uzņēmuma ekonomiskās darbības pamatnostādnes un iegūt prasmi patstāvīgi novērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Studiju kursa uzdevumi: 1. izprast ekonomiskus un sociālus procesus, kas notiek kopējā transporta tirgū; 2. apgūt resursu patēriņa samazināšanas iespējas uzņēmumos; 3. apgūt izvēles pieejas starp pašu un nomātājiem resursiem transportā; 4. izprast informāciju par katru transporta veidu, akcentējot izmaksu un tarifu pol
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Spēj izvērtēt cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Spēj veikt organizācijas datu analīzi, pamatojoties uz komercekspluatācijas teorijas zināšanām. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Pārzina kravas piegādes vai pasažieru pārvadāšanas efektivitātes novērtējuma kritērijus. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Spēj novērtēt uzņēmuma transporta ekspluatācijas sistēmu. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Spēj analizējot transporta uzņēmuma darbību, īpašu uzmanību pievēršot transporta ekspluatācijas problēmām. - Patstāvīgie darbi, pētījumu rezultātu prezentācija, diskusijas nodarbībās.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas šādos studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, loģistika, matemātika, pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-308 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) J.Kuškins Kalnciema 6-308 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]