IĀS724 Politika un starptautiskie ekonomiskie sakari

Kods IĀS724
Nosaukums Politika un starptautiskie ekonomiskie sakari
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Edgars Rantiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Uzņēmumu stratēģiskajā plānošanā un vadībā viens no būtiskiem aspektiem ir uzņēmuma sadarbība ar valsts pārvaldi un nevalstisko sektoru. Tas ir savstarpējās mijiedarbības process, kurā ir ieinteresētas visas iesaistītās puses, jo veiksmīgas sadarbības rezultātā tiek sekmēta ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība un dzīves apstākļi..
Iegūtās zināšanas sniegs studējošajiem izpratni, ka valsts pārvalde veido politisko un juridisko ietvaru, lai valstī attīstītos uzņēmējdarbība, kā arī tās aizsargāšanai. Studējošiem tiks dots ieskats veidos, kā var tikt ietekmēta politisko lēmumu pieņemšana, atbilstoši uzņēmēju redzējumam. Tiks vērsta studentu uzmanība uz to, kādi procesi ir iespējami vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu godīgu konkurenci uzņēmējdarbībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par starptautisko ekonomisko sakaru politisko vidi, tās aspektiem, riskiem un ietekmējošiem faktoriem un palīdzēt studentiem izprast un analizēt starptautiskajā ekonomiskajā un politiskajā vidē notiekošo procesu cēloņus un sekas, kā arī aktuālās tendences. Uzdevumi: 1) Izprast starptautisko ekonomisko sakaru politiskās vides aspektus; 2) Prast apzināt politiskās vides riskus un to ietekmējošos faktorus; 3) Spēt atrast un analizēt politisko vidi raksturojošu informāciju, lai pieņemtu lēmumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studējošie spēj orientēties starptautiskajā politiskajā vidē un to ietekmējošajos aspektos un faktoros. - Gadījumu analīze.
Pārzina soļus, lai sagatavotu stratēģiju politikas ietekmēšanai. - Gadījumu darbs.
Spēj identificēt un izprot politiskos riskus. - Gadījumu analīze.
Izprot dažādu pasaules reģionu politisko sistēmu raksturojošos elementus. - Gadījumu analīze.
Priekšzināšanas Pasaules ekonomikas attīstība, Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. E.Rantiņš Kalnciema 6-311 1 18.15 - 19.50 * * * * *
1 Pr.d. E.Rantiņš Kalnciema 6-311 1 20.15 - 21.50 * * * * *
1 Lekc. E.Rantiņš Kalnciema 6-309 4 18.15 - 19.50 * * *
1 Pr.d. E.Rantiņš Kalnciema 6-309 4 20.15 - 21.50 * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]