IĀS723 Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

Kods IĀS723
Nosaukums Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Matemātika un statistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Velga Ozoliņa, Tamāra Grizāne, Evija Liepa, Astra Auziņa-Emsiņa
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets veltīts statistisko datu apstrādes un analīzes metožu izklāstam, t.sk. ekonometrijai, palīdz studējošiem apgūt datu analīzes metožu izmantošanu maģistra darba pētījumos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis – attīstīt kompetences un prasmes veikt pētījumus, izmantojot atbilstošas datu apstrādes un analīzes metodes. Studenti apgūs zināšanas par sociālo zinātņu pētījumu problēmām, metodēm, pētījumu procesu, tā posmiem, rezultātiem, to atspoguļošanu. Pēc studiju kursa apguve studenti spēs: 1) atlasīt pētījumam nepieciešamos datus dažādās datubāzēs un veikt to analīzi; 2) atlasīt faktoru izvēles pamatojumam nepieciešamās zinātniskās publikācijas un veikt to apkopojumu Mendeley sistēmā; 3) izveidot regresijas modeli, veikt tā analīzi un novērtējumu programmās Excel un EViews; 4) apkopot un prezentēt veiktā pētījuma rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atlasīt pētījumam nepieciešamos datus dažādās datubāzēs un veikt to analīzi, izmantojot programmas Excel un EViews. - Praktiskais darbs par datu atlasi un analīzi, kontroldarbs, pētījuma prezentācija.
Spēj atlasīt faktoru izvēles pamatojumam nepieciešamās zinātniskās publikācijas un veikt to apkopojumu Mendeley sistēmā. - Praktiskais darbs par zinātniskās literatūras analīzi, pētījuma prezentācija.
Spēj izveidot regresijas modeli, veikt tā analīzi un novērtējumu, izmantojot programmas Excel un EViews. - Praktiskie darbi par regresijas vienādojumu izveidi, analīzi un novērtēšanu, kontroldarbs, pētījuma prezentācija, eksāmens.
Spēj apkopot un prezentēt veiktā pētījuma rezultātus. - Pētījuma prezentācija, eksāmens.
Spēj formulēt pētījuma objektu, pētījuma priekšmetu, pētījuma mērķi un uzdevumus mērķa sasniegšanai. Spēj sastādīt pētījuma plānu. - Kontroldarbi par attiecīgajām tēmām
Spēj izvēlēties piemērotākās metodes konkrētam pētījumam. Spēj pielietot kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes. - Individuāla vai grupas pētījuma prezentācija. Pasniedzējs analizē un vērtē rezultātus lekcijas laikā, sniedz komentārus.
Spēj lietot statistiskās pētījuma metodes, izmantojot programmas Excel un EViews. Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Individuālā vai grupas pētījuma ieskaite. Prezentācija.
Priekšzināšanas Matemātika, Statistika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]