IĀS722 Lietvedība starptautiskajos uzņēmumos

Kods IĀS722
Nosaukums Lietvedība starptautiskajos uzņēmumos
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmeta ietvaros tiek iegūtas zināšanas un praktiskas iemaņas par dokumentu pārvaldības procesiem. Tiek iegūta izpratne par lietvedību kā uzņēmuma pārvaldes darba sastāvdaļu, lai spētu noformēt dokumentus un nodrošināt dokumentu apriti un kontroli, strādājot starptautiskā vidē un sadarbojoties ar klientiem/partneriem. Tiek iegūtas praktiskas iemaņas, lai pielietotu tās starptautiska biznesa lietišķās korespondences veikšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas lietvedības darba organizēšanā uzņēmumā saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Pēc studiju priekšmeta apgūšanas studējošais spēj patstāvīgi veidot lietvedības dokumentus, izmantojot tos organizācijas un komunikācijas vadības procesos, kā arī starpkultūru un starppersonu saskarsmē. Studējošais izprot lietvedības nozīmi un apgūst pārvaldes dokumentu izveides paņēmienus, lai varētu praktiski izmantot starptautiskā biznesa koordinēšanai un vadīšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noformēt un kārtot ar profesionālo darbību saistību dokumentāciju. - Praktiskie darbi. Kontroldarbi nodarbībās un/vai ORTUS par konkrētu tēmu.
Spēj izprast lietvedības procesus un dokumentu apriti organizācijā - Praktiskie darbi. Eseja vai situācijas apraksts par lietvedības lomu profesionālajā darbībā.
Spēj orientēties un izvēlēties atbilstošos lietvedību reglamentējošās likumdošanas aktus. - Situāciju analīze. Mājas praktiskais darbs par konkrētu tēmu.
Spēj novērtēt savas prasmes un izveidot CV un motivācijas vēstuli. - Patstāvīgais darbs mājās.
Spēj ievērot lietišķās sarakstes kvalitāti. - Praktiskie darbi. Ieskaites darba testa jautājumi.
Spēj noteikt lietvedības procesus starptautiskajos projektos. - Praktiskie darbi. Kontroldarbs auditorijā un/vai ORTUS par konkrētu tēmu. Patstāvīgais darbs mājās.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. I.Spaļva Kalnciema 6-523 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Spaļva Kalnciema 6-523 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Spaļva Kalnciema 6-523 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Spaļva Kalnciema 6-523 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]