IĀS721 Starptautisko projektu vadība

Kods IĀS721
Nosaukums Starptautisko projektu vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz studentiem izpratni par starptautisko projektu vadību, riskiem, ieviešanas procesu un projekta cikliem, vadības instrumentiem un metodēm, kā arī par ES finansēšanas metodēm. Tas dod iespēju studentiem iegūt specializētas zināšanas un prasmes īsā laika posmā, izmantojot “mācīšanās darot” metodiku. Studiju priekšmeta noslēgumā studenti spēs izstrādāt, koordinēt un vadīt starptautiskos projektus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir apgūt specifiskas prasmes: 1) Starptautisko projekta cikla vadībā; 2) Projekta idejas strukturēšanā un ES projekta izstrādē; 3) Tematiskās ES finansējuma programmās (pētniecības joma, MVU, kultūra, tūrisms, sadarbība un attīstība, enerģētika un vide, sociālo lietu, reģionālā sadarbība, u.c.).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst izpratni par tiešo un netiešo, centralizēto un decentralizēto finansējumu, līdzfinansēšanu un konkursa procedūrām, ES aizdevumiem. - Tests vai praktiskais uzdevums nodarbībā.
Studenti iegūst zināšanas par galvenajiem veiksmes punktiem projektu izstrādē un vadībā. - Tests vai praktiskais uzdevums nodarbībā.
Studenti tiek iepazīstināti ar pamatkompetencēm un prasmēm, kas nepieciešamas projekta vadītājam. - Tests vai praktiskais uzdevums nodarbībā.
Kurss sniedz studentiem strukturētu metodi veiksmīga projekta izstrādei. Praktiskā darba grupās mērķis ir ļaut studentiem iegūt praktisku pieredzi ES projektu izstrādē un attīstīt komandas darba iemaņas. - Mājas praktiskais darbs.
Kurss sniedz studentiem zināšanas par to, kā vadīt apstiprinātu projektu. - Darba grupu seminārs par kādu no projekta vadības posmiem un prezentācijas nodarbībā.
Kurss sniedz studentiem visaptverošas zināšanas par dažādām ES finansējuma iespējām, runājot par pieejamo budžetu, vispārējiem un specifiskiem programmu mērķiem, saņēmējiem, attiecināmajiem subjektiem, pieteikšanās nosacījumi u.c. - Mājas praktiskais darbs grupās par dažādām ES finansējuma iespējām. Prezentācijas nodarbībā.
Studenti iegūst zināšanas par galvenajām ES finansējuma iespējām un kur / kā saņemt finansējumu konkrētai projekta idejai. - Mājas praktiskais darbs par to, kā iegūt finansējumu specifiskai projekta idejai. Prezentācijas nodarbībā.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]