IĀS720 Starpkultūru komunikācija

Kods IĀS720
Nosaukums Starpkultūru komunikācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Vivita Ponciusa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par starpkultūru komunikācijas prasmju nozīmi starptautiskā biznesa vidē, iespējamām problēmām dažādu kultūru pārstāvju interakcijas procesā un iespējamiem risinājumiem komunikācijas šķēršļu pārvarēšanā. Kursa ietvaros studenti apgūst prasmes pareizi interpretēt kultūratšķirības, paredzēt sadarbības partneru uzvedību, apzināties lietišķās etiķetes nozīmi un, balstoties uz apgūtajām zināšanām, izstrādāt savu komunikācijas stratēģiju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis - sniegt studentiem zināšanas par starpkultūru komunikācijas būtību un nozīmi starptautiskajā biznesa vidē, attīstīt prasmes un kompetences, kas veicina pareizu starptautisko sadarbības partneru uzvedības interpretāciju. Kursa uzdevumi: 1) veicināt izpratni par starpkultūru komunikācijas nozīmi lietišķo attiecību veidošanā starptautiskajā biznesa vidē; 2) attīstīt prasmi veikt nepieciešamo partneru kultūras īpatnību izpēti un interpretāciju; 3) attīstīt prasmi izveidot iespējamo komunikācijas stratēģiju dažādās kultūrvidēs un starptautiskās lietišķās saskarsmes situācijās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studentam ir izpratne par starpkultūru komunikācijas nozīmi lietišķo attiecību veidošanā starptautiskajā biznesa vidē. - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Students prot pielietot dažādas interpretācijas metodes (žestu, tradīciju, neverbālās komunikācijas, reliģijas u.c.). - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Students izprot stereotipu nozīmi un to ietekmi starpkultūru saskarsmē. - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Students prot izveidot komunikācijas stratēģiju dažādās kultūrvidēs un lietišķās saskarsmes situācijās. - Darbs ar studiju materiāliem un literatūru. Situāciju analīze.
Priekšzināšanas Nav nepieciešamas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * *
1 Pr.d. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * * *
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-309 5 12.30 - 14.05 *
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-309 5 14.30 - 16.05 *
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * * *
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * *
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-309 5 12.30 - 14.05 *
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-309 5 14.30 - 16.05 *
AICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * *
1 Pr.d. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * * *
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * *
1 Pr.d. V.Ponciusa Kalnciema 6-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]