IĀS719 Pētnieciskais darbs

Kods IĀS719
Nosaukums Pētnieciskais darbs
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Velga Ozoliņa, Astra Auziņa-Emsiņa
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu par sociālo zinātņu pētījumu metodēm, to pielietojumu, palīdz studējošiem apgūt datu analīzes metožu izmantošanu starptautisko ekonomisko sakaru un loģistikas pētījumos, kā arī nostiprina studenta izpratni par nozares terminoloģiju un aktivizē spēju paust viedokli, izmantojot zinātnisko terminoloģiju. Nostiprinātās zināšanas tiek izmantotas stilistiski un gramatiski pareizu patstāvīgo darbu izstrādē, saistībā ar izvēlēto jomu. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir apgūt zināšanas par zinātniskās pētniecības procesu, sociālo zinātņu pētījumu problēmām, metodēm, pētījumu procesu, tā posmiem, rezultātiem, to atspoguļošanu. Studiju priekšmeta apguve studentiem attīstīs iemaņas metožu izvēlē, datu apstrādē, informācijas interpretēšanā, lai iegūtu prasmi patstāvīgi veikt pētījumu starptautisko ekonomisko sakaru vai loģistikas jomā, kā arī attīstīs un nostiprinās zināšanas un izpratni par nozares terminoloģiju, tās gramatisku un stilistiku lietošanu zinātniskajos darbos. Pēc kursa apguves students pratīs veikt un novērtēt sociālo zinātņu pētījumu, apzināt pētījuma aspektus un perspektīvas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj definēt zinātniski pētniecisko tēmu, mērķi, uzdevumus. - Praktiskie darbi.
Spēj izprast principu, pēc kā izvēlas pētījumu metodes - Praktiskie darbi.
Spēj iegūt, apkopot un analizēt informāciju, datus - Patstāvīgais darbs mājās
Spēj novērtēt iegūtos pētījuma rezultātus, tos noformēt un aizstāvēt - Patstāvīgais darbs ar prezentāciju auditorijā.
Spēj apgūt un izprast nozares literatūru - Patstāvīgais darbs, diskusijas auditorijā
Spēj izprast terminu būtību un pareizu tā lietojumu ar jomu saistītos tematos - Patstāvīgais darbs, grupu darbs, kontroldarbs
Spēj atšķirt un izprast pareizu terminu lietojumu ar jomu saistītos tematos, iesaistot tos gramatiski un stilistiski pareizos teikumos. - Kontroldarbs, eksāmens
Priekšzināšanas Matemātika, statistika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Pr.d. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * *
1 Lekc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-513 3 16.30 - 18.05 * *
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Pr.d. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-511 3 12.30 - 14.05 * * * * * * *
1 Lekc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-513 3 16.30 - 18.05 * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. A.Auziņa-Emsiņa Kalnciema 6-309 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]