EEI726 Elektrisko mērījumu pamati

Kods EEI726
Nosaukums Elektrisko mērījumu pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Enerģētika un elektrotehnika
Struktūrvienība Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Mācībspēks Pēteris Apse-Apsītis, Ingars Steiks, Andrejs Potapovs, Mārcis Priedītis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kursā tiek apgūti sekojošie temati: mērīšanas process, veidi un metodes; mērījumu rezultātu novērtējums un apstrāde; mērīšanas līdzekļu raksturojumi un struktūra; mēri, mērpārveidotāji un mēraparāti; mērīšanas shēmas; elektrisko ķēžu parametru un ķēžu elementu parametru mērīšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iemācīt studentiem izvēlēties mērīšanas veidus, metodes un aparatūru elektrisku lielumu parametru noteikšanai, veikt mērīšanas eksperimentus un iegūto rezultātu analīzi. Sniegt zināšanas par mūsdienu mērīšanas aparatūru.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students izprot un māk izvēlēties atbilstošu mērīšanas metodi un aparatūru dažādu elektrisku lielumu parametru noteikšanai. - Praktiska uzdoto uzdevumi izpilde un atskaišu sagatavošana
Students prot pareizi veikt elektriskos mērījumus un analizēt iegūtos rezultātus analīzi. - Praktiska uzdoto uzdevumi izpilde un atskaišu sagatavošana
Students izprot veikto elektrisko mērījumu konteksta ietekmi uz mērīšanas rezultātiem - Praktiska uzdoto uzdevumi izpilde un atskaišu sagatavošana
Priekšzināšanas Fizika, Matemātika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
135.00 159.00 141.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
DECO0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. V.Miglāns Smilšu 90-305 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lekt. V.Miglāns Smilšu 90-305 4 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lekt. V.Miglāns Smilšu 90-305 4 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RECO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. P.Apse-Apsītis Āzenes 12-212 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. P.Apse-Apsītis Āzenes iela 12-K1-219 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RECO0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. P.Apse-Apsītis Āzenes 12-212 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. P.Apse-Apsītis Āzenes iela 12-K1-219 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. P.Apse-Apsītis Āzenes iela 12-K1-219 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]