AAP723 Kultūras mantojuma pārvaldība

Kods AAP723
Nosaukums Kultūras mantojuma pārvaldība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Renāte Čaupale, Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss iepazīstina ar kultūras mantojumu kā sarežģītu jēdzienu, kas pastāvīgi attīstās, apvienojot kultūras, estētisko, simbolisko, garīgo, vēsturisko un ekonomisko vērtību. Kursa mērķis ir dot pamatzināšanas par kultūras mantojuma saglabāšanas regulējumiem. Kurss iezīmē kultūras mantojuma politikas ieguldījumu un analīzi un jautājumus, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldību. Kurss koncentrējas uz galvenajām zināšanu jomām kultūras pieminekļu aizsardzībā, to saglabāšanas likumdošanas aktu un noteikumu saturu un principiem, kā arī to analīzi. Liela uzmanība tiek pievērsta profesionālajai terminoloģijai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt studentiem izpratni par galvenajiem jautājumiem kultūras mantojuma pārvaldībā. Spēja izprast vispārējās zināšanas par dažādām kultūras mantojuma un Latvijas arhitektūras mantojuma parādībām, kā arī par vēsturiskajām un mūsdienu problēmām kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Apgūt atbilstošu terminoloģiju arhitektūras un kultūras mantojuma saglabāšanas jomās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja analizēt un interpretēt lekciju kursā iegūtos konkrētos teorētiskos materiālus un lietot terminus. - Studiju darbs esejas formā.
Spēja izvērtēt arhitektūras kā vides organizācijas noteicošā elementa nozīmi. - Analītisks patstāvīgs darbs, seminārs.
Spēja izskaidrot un analizēt apgūto kursa materiālu. - Eksāmens. Zināšanu novērtējums 10-punktu sistēmā.
Priekšzināšanas Vispārīgas zināšanas par vēsturi.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]